Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde. Ny bebyggelse skal derfor tilsluttes fjernvarme.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Jyderup Østre Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret, og der er etableret en skelbrønd til området. Kloakanlægget på grunden frem til skelbrønd skal udføres af bygherre og fremtidig vedligeholdes af ejer. Anlægget skal færdigmeldes til Holbæk Kommune. Spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning. Regnvand kan ledes til den offentlige regnvandsledning. LAR-løsninger skal godkendes af Holbæk Kommune.

Da området tidligere har været anvendt til institutionsformål og udlagt med en del grønne området, fastsættes den maksimale befæstelsesgrad til 0,25.
Jf. Spildevandsplanen for Holbæk Kommune fastsættes befæstelsesgraden for et område. Befæstelsesgraden angiver, hvor meget areal der må bebygges og befæstes, og hvor overfladevandet afledes direkte til offentlig regnvandsledning. Såfremt befæstelsesgraden overskrides, skal der anvendes andre metoder til håndtering af vand fra det areal, der overskrider befæstelsesgraden. I disse tilfælde skal regnvandet forsinkes på egen grund før det ledes til den offentlige regnvandsledning. Forsinkelsen kan bl.a. ske i et underjordisk system eller nedsives ­i faskiner.
Det anbefales, at regnvand nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.
Forsyningen har flere kloakledninger liggende i området. Hvordan der disponeres over ledningerne, er en dialog mellem grundejer og Forsyningen.

Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2016-2020 for Holbæk Kommune. Da område 2.B20 tidligere har været brugt til skole er der kloakeret for regn- og spildevand. Regn- og spildevand skal ledes til de offentlige stikledninger, der er tilsluttet grunden (sydvestlige hjørne). Hvis Fors A/S skal overtage drift og vedligeholdelse af de nye hovedledninger til regn- og spildevand kræver det, at Fors A/S kan godkende dimensioneringen af det nye anlæg, samt at overtagelsesprisen for anlægget er 0 kr. Det er Fors A/S, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.

Eksempler på LAR-løsninger

Eksempel på parkeringsareal med permeabel belægning.


Eksempel på regnvandsbassin.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.