Servitutter

Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang. 2T-Arkitekter og Ingeniør har leveret en landinspektørerklæring om servitutter, og bygherre/udvikler er påtaleberettiget.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 14gl, Jyderup By, Jyderup

17.03.1927-906632
Dok. om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er en privatretlig tilstandsservitut, og omhandler hegnspligt mod tidligere matr. nr. 14a. Bebyggelsesplanen indeholder bygninger og andre forhold i strid med hegnspligten. Servitutten aflyses med henvisning til §20 i Tinglysningsloven

06.07.1933-1095
Dok. om byggelinjer mv.
Servitutten er en rådighedsservitut, og omhandler en vejbyggelinje, der er placeret på en bestemt strækning af det der i dag er Holbækvej vejmidte og i en afstand fra det 12 meter ud. Her må ikke opføres bygninger eller udføres andre fasteanlæg af nogen art. Servitutten aflyses ikke, men det vurderes, at der kan dispenseres for vejbyggelinjen for det pågældende område, hvor der er udlagt byggefelter udover byggelinjen. Her skal bygherre ansøge Holbæk Kommune om dispensation.

06.07.1933-1097
Dok. om byggelinjer mv.
Servitutten er en rådighedsservitut, og omhandler en vejbyggelinje. Servitutten aflyses ikke, men det vurderes, at der kan dispenseres for vejbyggelinjen for det pågældende område, hvor der er udlagt byggefelter udover byggelinjen. Her skal bygherre ansøge Holbæk Kommune om dispensation.

06.07.1933-1098
Dok. om byggelinjer mv.
Servitutten er en rådighedsservitut, og omhandler en byggelinje, der er placeret på en bestemt strækning af det der i dag er Holbækvej vejmidte og i en afstand fra det 12 meter ud. På strækning må der ikke opføres bygninger eller udføres andre fasteanlæg af nogen art. Servitutten aflyses ikke, men det vurderes, at der kan dispenseres for byggelinjen for det pågældende område, hvor der er udlagt byggefelter udover byggelinjen. Her skal bygherre ansøge Holbæk Kommune om dispensation.

26.09.1958-5056
Dok. om hegn, hegnsmur mv.
Servitutten er en rådighedsservitut, og omhandler hegnspligt mod tidligere matr. nr. 14a. Bebyggelsesplane indeholder bygninger og andre forhold i strid med hegnspligten. Bebyggelsesplanen indeholder bygninger og andre forhold i strid med hegnspligten. Servitutten aflyses med henvisning til §20 i Tinglysningsloven

30.03.1971-4150
Dok. om hegn, hegnsmur mv., Vedr. 14af
Servitutten er en tilstandsservitut, og omhandler et hegn i grænsen mod Skovvejen. Ejer forpligter sig at opsætte og vedligeholde uigennembrydeligt hegn i grænsen mod Skovvejen. Dette vedrører ikke ejendommen, som ikke længere skal fungere som institution. Servitutten aflyses.

15.11.1974-21206
Dok. om transformerstation/anlæg mv., forsynings-/afløbsledninger mv., Vedr. 13bz
Servitutten er en privatretlig rådighedsservitut, og omhandler en transformerstation. Ejer forpligter sig til at lade transformerstation opføre på ejendommen samt at lade de nødvendige høj- og lavspændingskabler anbringe på ejendommen. Der må ikke opføres bygninger, plantes træer som vil få større rodnet over kablet eller i en afstand af 1m. Servitutten vedrører ikke ejendommen. Servitutten aflyses med henvisning til §20 i Tinglysningsloven

15.11.1974-21207
Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv., ikke til hinder for prioritering
Servitutten er en privatretlig rådighedsservitut, og omhandler høj- og lavspændingskabler. Ejer forpligter sig til at lade nødvendige høj- og lavspændingskabler anbringe på ejendommen. Der må ikke opføres bygninger eller plantes træer, som vil få større rodnet over kablet eller i en afstand af 1m. Servitutten aflyses ikke, men skal respekteres. Hvis ikke denne respekteres skal bygherre omlægge ledningen.

23.02.1994-8230
Dok. om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv., Prioritet forud for pantegæld
Servitutten er en privatretlig rådighedsservitut, og omhandler tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Ejendommen er pålagt tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg i medfør af bekendtgørelse nr. 904 af 24. juni 2016 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018 om varmeforsyning. Lokalplanen er ikke i strid med servitutten, og aflyses ikke.