I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at udlægge areal til boligformål,

1.2 at sikre områdets nuværende landskabelige kvaliteter og de naturbeskyttede områder, der ligger inden for lokalplanområdet,

1.3 at sikre en sammenhæng imellem udtrykket i tagene i området,

1.4 at sikre et hensyn til grundvandet i området.

2.1 Lokalplanområdet omfatter, se kortbilag 4:
Dele af matr.nr. 1cd, dele af matr.nr. 2i, dele af matr.nr. 1cv, dele af matr.nr. 1aø, dele af matr.nr. 1cc og matr.nr. 1bi, alle Nr. Eskilstrup By, Tølløse.

Dele af matr.nr. 4e Nr. Eskilstrup By, Soderup.

Dele af matr.nr. 5mq, dele af matr.nr. 6ax, dele af matr.nr. 6az, dele af matr.nr. 6as, matr.nr. 6au og matr.nr. 6ay, alle Kvarmløse By, Tølløse.

Dele af matr.nr. 9s Kvarmløse By, Soderup.

2.2 Lokalplanområdet ligger primært i landzone. Den nordligste del af området ligger dog i byzone. Med offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan overføres arealet vist på kortbilag 4 til byzone.

3.1 Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder samt i boliggrupper som vist på kortbilag 5.

  • Delområde I udlægges til boligformål, åben-lav boligbebyggelse,
  • Delområde II udlægges til boligformål, åben-lav boligbebyggelse,
  • Delområde III udlægges til boligformål, åben-lav boligbebyggelse,
  • Delområde IV udlægges til boligformål, tæt-lav boligbebyggelse.

3.2 Ny boligbebyggelse skal opføres som lavenergihuse, så den som minimum opfylder bestemmelserne for den aktuelle energiramme for energiforbrug i lavenergibygninger, jf. bygningsreglementets til enhver tid gældende klassifikationer, ved lokalplanens vedtagelse lavenergiklasse 2015 i BR 10.

4.1 Udstykning af området skal ske efter lokalplanens principper vist på kortbilag 5. Udstykninger af boligejendomme må dog vige fra den viste udstykningsplan, hvis udstykningen er forenelig med områdets disponering, grønne områder og vejstruktur samt lokalplanens bestemmelser om grundstørrelser.
Veje skal udstykkes særskilt. Det samme gælder grønne områder samt adgangstorve og vendepladser jf. kortbilag 5.

Der må højst opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom.

For Delområde I gælder

4.2.1 Boliggrundene skal have en størrelse på 700 – 800 m2.

4.2.2 Der skal udstykkes mindst 40 boligejendomme i delområde I.

For Delområde II gælder

4.3.1 Boliggrundene skal have en størrelse på 700 – 800 m2.

4.3.2 Der skal udstykkes mindst 19 boligejendomme i delområde II.

For Delområde III gælder

4.4.1 Boliggrundene skal have en størrelse på 700 – 800 m2.

4.4.2 Der skal udstykkes mindst 30 boligejendomme i delområde III.

For Delområde IV gælder

4.5.1 Boliggrundene skal have en størrelse på 400 – 500 m2.

4.5.2 Der skal udstykkes mindst 28 boligejendomme i delområde IV.

5.1 Andel i selvstændigt matrikulerede fælles friarealer (grønne områder samt adgangstorve og vendepladser) kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom.

5.2 I åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 30.

5.3 I tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 40.

For Delområde I gælder

5.4.1 Bebyggelse skal opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 7,0 meter.

5.4.2 Boligbebyggelse skal skal opføres mindst 2,5 m. fra skel.

5.4.3 Garager, carporte, redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst 1 m fra naboskel, mindst 2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra vejskel og skel mod adgangstorve/vendepladser,�der er vist på kortbilag 5.

5.4.4 Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.

For Delområde II gælder

5.5.1 Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Øvrig bebyggelse skal opføres i 1 etage. Boligbebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 meter.

5.5.2 Boligbebyggelse skal opføres mindst 2,5 m. fra skel.

5.5.3 Garager, carporte, redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst 1 m fra naboskel, mindst 2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra vejskel og skel mod adgangstorve/vendepladser, der er vist på kortbilag 5.

5.5.4 Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.

For Delområde III gælder

5.6.1 Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Øvrig bebyggelse skal opføres i 1 etage. Boligbebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 meter.

5.6.2 Boligbebyggelse skal skal opføres mindst 2,5 m. fra skel.

5.6.3 Garager, carporte, redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst 1 m fra naboskel, mindst 2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra vejskel og skel mod adgangstorve/vendepladser, der er vist på kortbilag 5.

5.6.4 Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.

For Delområde IV gælder

5.7.1 Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 5,5 meter.

5.7.2 Ved tæt-lav bebyggelse kan bygninger sammenbygges over skel. Mod vejskel, stiskel og naboskel uden sammenbygning må boligbebyggelse ikke bygges nærmere end 2,5 m fra skel.

5.7.3 Redskabsskure, cykelskure, drivhuse og lignende mindre bygninger skal opføres mindst�2,5 m fra skel mod grønne områder og mindst 1 m fra skel mod den fælles parkering og vendeplads, der er vist på kortbilag 5.

5.7.4 Af hensyn til den beskyttede natur skal byggeri opføres i en afstand af minimum 15 meter til denne.

6.1 Facader inkl. gavltrekanter på de primære bygninger på en ejendom, herunder boligbebyggelse, skal udføres som teglmure. Teglmurene skal være blanke, pudsede, vandskurede eller filtsede og skal udføres i hvid, grå eller afdæmpede jordfarver, dog ikke blå nuancer.

Mindre bygninger som udhuse, garager og lignende skal udføres med samme facade som de primære bygninger på den enkelte ejendom eller i træ. Facader i træ skal fremstå i grå eller afdæmpede jordfarver, dog ikke blå nuancer.

6.2 Tage på de primære bygninger på en ejendom skal udføres som sadeltage eller tage med ensidig taghældning. Der må ikke etableres bebyggelse med afvalmede tage.
Tage på mindre bygninger som udhuse, garager og lignende skal udføres med sadeltage, tage med ensidig taghældning eller flade tage.
Sadeltage skal udføres med en taghældning på mellem 30o – 48o.

6.3 Af hensyn til grundvandet må der ikke etableres bygninger med metaltage og metaltagrender i området.

6.4 Tagflader på boligbebyggelser skal udføres i lertegl i røde eller brune nuancer. Dog jf. § 6.7.
Tage på mindre bygninger som udhuse, garager, carporte og lignende skal udføres i lertegl i røde eller brune nuancer eller i tagpap. Dog jf. § 6.7.

6.5 Der må kun etableres kviste på boligbebyggelse i delområde II og III. Kvistenes tagflader skal være af tegl i samme farve og materiale som den primære bebyggelses tagflade og inddækninger ved kvistene skal være af zink. Der kan etableres vindue i flunkerne.

6.6 Ingen tagmaterialer må have et glanstal på mere end 20. Dog kan der ophænges eller integreres solceller og solfangere i tagfladerne. Solceller og solfangere må ikke reflektere lyset mere end 7 %.

6.7 Solceller og solfangere kan ophænges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader.

6.8 Vinduer og døre skal udføres i træ og/eller aluminium.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra adgangsvejen A1-A3 som vist på kortbilag 5.

7.2 Etableringen af veje og adgangstorve/vendepladser, skal ske i henhold til udlæg og omtrentlige højdekurver angivet på kortbilag 5.

7.3 Der må ikke etableres overkørsler direkte fra adgangsvejene A1-A3 til boligejendommene.

7.4 Der udlægges areal til vej A1-A3 som vist på kortbilag 5. Adgangsvejen A1-A2 skal etableres som vist på kortbilag 5a og bilag 7.
Snit af vejanlægget ved Søndermarken. Klik for at se snittet i en større version eller se bilag 7.

7.5 Der udlægges areal til boliggaderne B-B som vist på kortbilag 5.

7.6 Adgangsvejen A2-A3 skal udlægges i en bredde på 8,5 meter med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter. Langs den ene side af vejen skal der etableres et fortov med en bredde på mindst 1,5 meter.
Alle kørebanearealer skal etableres med fast belægning.
Fortove langs adgangsvejene A2-A3 skal etableres med fast belægning eller en belægning, der er åben for gennemsivning af regnvand, som grus, stenmel eller lignende.

7.7 Boliggader angivet med B-B skal være dobbeltrettede og udlægges i en bredde på 5 meter med en kørebanebredde på mindst 4,2 meter.
Alle vejarealer skal etableres med fast belægning.

7.8 Der skal anlægges adgangstorve og vendepladser som vist på kortbilag 5. Adgangstorve og vendepladser er fællesarealer.
Kørearealer på adgangstorvene mellem boligejendommene skal belægges med fast belægning.
Adgangstorvene kan indrettes med rekreative faciliteter såsom græsplæne, beplantning og legeplads samt fællesparkering, dog skal adgangstorvene kunne anvendes som vendeplads og adgangsvej til de enkelte boligejendomme.
Fællesparkeringen skal etableres med fast belægning.

7.9 Overkørsler mellem boliggader og adgangsveje skal markeres med et skift i belægningen.

7.10 Overfladevand fra parkeringspladser, veje/kørebanearealer, kørearealer på adgangstorve og vendepladser samt øvrige kørearealer skal ledes til regnvandsbassin via kloak (regnvandsledning).

Vejprojekt incl. overkørsler skal godkendes af vejmyndigheden. Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte Teknik og Miljø tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

8.1 Der udlægges areal til stierne s1–s1, s2–s2, s3-s3 og s4-s4 efter principperne vist på kortbilag 5 og kortbilag 5a. Stierne er interne og indgår i områdets fællesarealer.

8.2 Stierne s1-s1 skal have en stibredde på mindst 3,2 meter. Stierne skal kunne benyttes som brandvej.
Stierne s1-s1 skal etableres med en belægning, der er åben for gennemsivning, som grus, stenmel eller lignende. Dog kan op til 2 meter af stiernes bredde etableres med fast belægning.

8.3 Stierne s2-s2 skal udlægges i en bredde på 2 meter med en stibredde på mindst 1,5 meter.
Stierne s2-s2 skal etableres med en belægning, der er åben for gennemsivning af regnvand, som grus, stenmel eller lignende.

8.4 Stierne s3-s3 skal udlægges i en bredde på mindst 2,75 meter og skal etableres med fast belægning.

8.5 Stierne s4-s4 skal udlægges i en bredde på mindst 2,75 meter og skal etableres med fast belægning.

8.6 Der kan etableres yderligere stier imellem de enkelte boliggrupper. Stierne er interne og indgår i områdets fællesarealer.

8.7 Stier skal følge terræn.

9.1 Der skal anlægges to parkeringspladser på egen grund ved åben-lav boliger, heraf mindst én i det fri.

9.2 Der kan anlægges fælles parkeringsarealer på adgangstorvene i de enkelte boliggrupper.

9.3 Parkering i tilknytning til tæt-lav boligerne i delområde IV skal etableres på det fælles parkeringsareal, som er vist på kortbilag 5. Det pågældende areal skal også kunne anvendes til vendeplads. Der skal anlægges mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig i delområde IV.

9.4 Alle parkeringspladser og indkørsler skal etableres med fast belægning. Overfladevand herfra skal ledes til regnvandsbassin via kloak (regnvandsledning).

10.1 Udover skiltning i form af almindeligt navne- og nummerskilt og lignende, må der kun etableres autoriseret vejmærkning. Dog jf. § 10.2.

10.2 Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der udover skiltning i form af almindeligt navne- og nummerskilt og lignende etableres ét skilt på højst 0,25 m2 med virksomhedens navn, logo og adresse.
Skiltet skal placeres ved indkørslen, hoveddøren, havelågen eller postkassen til ejendommen, alternativt i et vindue. Skiltets overkant må ikke placeres højere end 2 meter fra terræn. Bygningsdetaljer, vinduer, døre og lignende må ikke tildækkes. Der må ikke skiltes over tagfod.

10.3 Skilte må ikke