Baggrund

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er byrådets beslutning om at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse.

Formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål og at sikre et hensyn til grundvandet gennem bestemmelser om nedsivning af regnvand.

Der er flere naturbeskyttede områder inden for planområdet, og et andet vigtigt formål med lokalplanen er således at sikre områdets nuværende landskabelige kvaliteter samt levesteder for dyr og planter. Dette sker igennem udlæg af større, grønne områder for områdets beboere.