Lokalplanens indhold

Området udlægges til et boligområde med naturprægede grønne områder. Lokalplanen giver mulighed for, at der i området etableres mindst 89 åben-lav boliger (parcelhuse) og mindst 28 tæt-lav boliger (rækkehuse, dobbelthuse eller kædehuse).

Parcelhusgrunde udlægges med en størrelse på ca. 750 m2, og tæt-lav grunde med en størrelse på ca. 450 m2. Grundene udlægges i boliggrupper med 4-32 ejendomme samlet om fælles adgangstorve. Boliggrupperne opdeles af naturprægede grønne områder.

Lokalplanen sikrer et hensyn til den eksisterende bebyggelse mod nord ved at udlægge grønne områder, som danner overgangen øst-vest. Derudover sikrer lokalplanen en central grøn kile/et fælles friareal, der forløber nord-syd. Denne grønne kile grænser op til naturbeskyttede søer og forbindes samtidig til de grønne områder mod nord. Via denne grønne kile får beboere i området direkte adgang til de naturkvaliteter, der er i lokalplanområdet.

Bebyggelse

Lokalplanen sikrer, at den nye bebyggelse holdes i et afdæmpet og enkelt formsprog. Facaderne skal fremstå som tegl, som enten kan stå som blank mur eller være filtset, tagene skal være af lertegl i røde eller brune nuancer og vinduerne i træ/aluminium.

Carporte og andre mindre bygninger skal udføres i tegl eller træ og med tagdækning af tegl eller tagpap.

Beslutningen om at udarbejde detaljerede bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden er truffet med baggrund i ønsket om at skabe et homogent boligområde, hvor der er fokus på arkitektonisk enkelhed, bygningsmæssige sammenhænge samt brug af gode og traditionelle byggematerialer.

Veje, stier og parkering

Lokalplanområdet skal trafikbetjenes fra Sønderstrupvej via et nyt vejanlæg ved Søndermarken. Lokalplanen sikrer, at den eksisterende beplantning mellem de to veje bevares. Den nye adgangsvej A2-A3 vil kun betjene boliggrupperne i lokalplanområdet og trafikken vil kunne afvikles sikkert og roligt.

Lokalplanen sikrer, at der etableres stier i området. Herunder sikrer lokalplanen stiforbindelser til den eksisterende sti mellem Nr. Eskilstrup og Tølløse, til Østergade og til Lidtgodtvej.

Der skal etableres 2 parkeringspladser på egen grund ved åben-lav boligerne, heraf mindst 1 i det fri, samt parkeringspladser svarende til 1,5 parkeringsplads for hver tæt-lav bolig.

Det forventes, at veje i området bliver udlagt som private fællesveje i henhold til lov om private fællesveje.

Regnvand

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitatratfølsomt indvindingsopland (OSD og NFI). Derfor skal alle veje, parkeringsarealer, adgangstorve, vendepladser og andre kørearealer etableres med fast belægning (beton, asfalt og lign.) og overfladevand herfra skal ledes til et regnvandsbassin via kloak (regnvandsledning).

Stierne s2 i området skal udføres i en belægning, der er åben for gennemsivning af regnvand, som for eksempel grus eller stenmel.

Lokalplanen muliggør nedsivning af tagvand. Af hensyn til drikkevandsinteresserne i området er det ikke muligt at etablere bygninger med metaltag og metaltagrender. Der kan ske en lokal håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet – enten ved overfladeafstrømning til grøfter eller ved nedsivning i faskine. Ved udledning til grøfter skal disse indrettes og dimensioneres så der sker en rensning og neddrosling af vandet før det udledes til eksisterende søer i området.

Lokalplanen muliggør, at der etableres regnvandsbassiner i de grønne områder uden for den beskyttede natur i området, og eventuelt kan enkelte, ubebyggede boligejendomme inddrages til formålet. Det skal tilstræbes, at regnvandsbassiner etableres med karakter af at være en sø.

Af hensyn til drikkevandsinteresserne i området skal regnvandsbassiner etableres med tæt membran. Se mere under afsnittet om de statslige vandplaner, retningslinje 40 og 41.