Lokalplanområdet

Området afgrænses af Sønderstrupvej mod vest, et eksisterende boligområde mod nord, Høngbanen mod øst samt af landbrugsarealer mod syd. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 24 ha. i den sydlige del af Tølløse og størstedelen af området anvendes i dag til landbrug. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området.

Området ligger i gå/cykleafstand fra Tølløse station. Jernbanen, der går igennem Tølløse, er i 2014 blevet udvidet til et dobbeltspor, hvilket har styrket Tølløse som et centralt og væsentligt trafikalt knudepunkt. Desuden ligger lokalplanområdet i gå/cykleafstand fra byens tre skoler, fra hal og sportsbaner samt fra indkøbscenter, butikker og lægehus.

Syd for lokalplanområdet ligger landsbyen Nr. Eskilstrup og gården Høbjærggård, som lægger navn til lokalplanen. Der er en bræmme mellem lokalplanområdet og landsbyen.

Landskabelige kvaliteter

Landskabet, der inddrages til boligområde, er et kuperet morænelandskab med flere naturbeskyttede vandområder, til dels omgivet af plantninger. Derudover er der flere mindre plantninger og små lægivende hegn.

Sydøst for det nye boligområde danner et markant bakkedrag afgrænsning mod Høbjærgvej. Der er veludviklede læhegn omkring selve Høbjærggård, ligesom der er frodige og karaktergivende plantninger som afgræsning af Nr. Eskilstrup. Der er således tale om et område med fine og karaktergivende landskabelige træk.

Lokalområdets historie

Et ca. 100 år gammelt kort - Generalstabens topografiske kort - viser Tølløse stationsby som en lille, beskeden by med station, skole, mejeri og postkontor. Stationsbyen er omgivet af landsbyerne: Gl. Tølløse, Nr. Eskilstrup, Soderup, Kvarmløse og Lunderød, og på lidt længere afstand Nr. Vallenderød, Skov Vallenderød, Tjørnede og Bukkerup.

Stationsbyen har gennem årene udviklet sig til en relativ stor stationsby og Kvarmløse er blevet en integreret del af denne by. Men de øvrige landsbyer er stadig intakte og danner et stjernemønster af relativt fine landsbymiljøer rundt om byen.