Statslig og regional planlægning

Bæredygtig byudvikling

Boligbebyggelsen ligger tæt ved Tølløse Station, skoler og centerområde og underbygger dermed Region Sjællands strukturbillede 2030 omkring bæredygtig byudvikling.

De statslige vandplaner

Lokalplanområdet er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På den baggrund er lokalplanlægningen omfattet af retningslinje 40 og 41 i de statslige vandplaner.

I henhold til de statslige vandplaner kan der godt etableres boliger i områder med OSD og NFI. Planerne fastlægger dog særlige krav til byvækst i disse områder. Retningslinjerne, der er relevante for denne lokalplan, er:

  • Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
  • Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplan.
  • Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran.
  • Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om belægning på parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer, håndtering af tagvand og overfladevand fra parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer, befæstelsesgrader og etablering af eventuelle regnvandsbassiner. Det er derfor vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelse med vandplanernes retningslinjer.

Det er desuden vurderet, at lokalplanen er i overensstemmelse med den øvrige statslige og regionale planlægning.

Kommuneplan 2013-25

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 19.B12 og 19.B03 i Kommuneplan 2013-25. Begge rammeområder udlægger areal til boligformål, men da det er ønsket, at bestemmelserne for rammeområde 19.B12 skal være gældende for hele lokalplanområdet, som er blevet udvidet i forhold til det oprindelige lokalplanforslag, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

Kommuneplan 2013-25 udpeger størstedelen af lokalplanområdet som særligt værdifuldt landbrugsområde. Retningslinjerne for disse områder forhindrer dog ikke byvækst.

På baggrund af de statslige vandplaner er der udarbejdet en OSD-redegørelse til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. OSD-redegørelsen fastlægger retningslinjer for håndtering af tag- og overfladevand i nye rammeområder, der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser, herunder områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande uden for OSD og nitatratfølsomme indvindingsoplande (NFI). OSD-redegørelsen fastlægger følgende retningslinjer for rammeområde 19.B12 (lokalplanområdet):

  • Afvanding af veje og parkeringsarealer skal ske til kloak.
  • Der må ikke etableres bygninger med metaltag. Regnvand fra tage skal så vidt muligt nedsives.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om fast belægning på parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer, håndtering af tag- og overfladevand, befæstelsesgrader og etablering af eventuelle regnvandsbassiner.

Spildevandsplan 2010-2018

Lokalplanområdet er i sin helhed ikke omfattet af Spildevandsplan 2010-2018 for Holbæk Kommune, og realisering af lokalplanen forudsætter derfor, at der bliver udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Lokalplanen fastlægger, at overfladevand fra veje, parkeringspladser og øvrige kørearealer skal ledes til kloak (regnvandsledning) og at tagvand kan nedsives. Endvidere fastlægger lokalplanen bestemmelser om fast belægning på parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer, befæstelsesgrader, tagmaterialer og etablering af eventuelle regnvandsbassiner. Alt i alt kan tagvand og overfladevand fra parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer i området enten håndteres internt i området eller eksternt uden for området. Tillægget til spildevandsplanen skal fastlægge de nærmere retningslinjer herom. Retningslinjerne skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og OSD-redegørelsen til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune.

Hvis overfladevand fra parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer i området skal håndteres internt i området, forudsætter det, at der etableres et eller flere regnvandsbassiner i området. Eventuelle regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran.

I henhold til den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune skal regnvand i videst muligt omfang nedsives lokalt. Spildevand skal afledes til kloak

Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Der tages stilling til den konkrete afledning af regnvand gennem en eventuel byggeansøgning. Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Forsyning.

Holbæk Kommune er myndighed på spildevandsområdet.

Eksisterende lokalplaner

En del af lokalplanområdet (syd og vest for Søndermarken) er omfattet af Lokalplan 1.4 Søndermarken, Nr. Eskilstrup, og en del af lokalplanområdet (ved Østergade) er omfattet af Lokalplan 1.34_345 Område øst for Søndermarken. De pågældende lokalplaner aflyses for så vidt angår de arealer, der er omfattet af Lokalplan 19.05 ved den endelige vedtagelse af denne.

Aflysningerne vedrører den del af matr.nr. 1cd, der ligger i byzone, matriklerne 1cv og 1bi samt dele af matriklerne 2i, 1aø, 1cc, 6az og 6as jf. kortbilag 4.

Offentlig service

Området hører under Tølløse Skoledistrikt, Elverdamsskolen. Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne uden for eget skoledistrikt. Med hensyn til børneinstitutioner hører området under Børnedistriktet Tølløse. Der kan vælges/tilbydes institutioner i andre distrikter. For mere information se kommunens hjemmeside www.holbaek.dk.

Området ligger ca. 400 meter fra nærmeste daginstitution og omkring 1.000 meter fra Elverdamsskolen. Udover de kommunale skoler er der to private skoler i Tølløse og en privat daginstitution. Der er god stiforbindelse på den første strækning fra bebyggelsen til skolen, mens den sidste tredjedel af skolevejen foregår langs Sønderstrupvej og Tølløsevej med krydsning ved signalreguleringer begge steder. Nærmeste butiksområde, Tølløse Centerområde, ligger ca. 800 meter fra bebyggelsen.