Støj

Ved ny bebyggelse skal området udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj og støj fra jernbaner kan overholdes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau i boligområder, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler, kolonihaver, udendørs opholdsarealer, parker og lignende:

• Vejtrafikstøj: Lden 58 dB.

• Støj fra jernbaner: Lden 64 dB.

Lokalplanen fastlægger, at der kan etableres en støjafskærmning imellem jernbanen i øst og boligområdet efter principperne vist på referencebilledet. Det samme gælder imellem boligområdet og Sønderstrupvej langs den vestlige afgrænsning af matr.nr. 1cd. I tilfælde af, at en model for støjudbredelsen i området viser, at der er behov for støjafskærmning, skal støjafskærmningen mod jernbanen og/eller Sønderstrupvej etableres.

Beplantede støjskærme skal etableres efter principperne vist på billedet.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til lov om forurenet jord eller oplysninger omfattet af den indledende kortlægning.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund inden for lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af det reviderede lokalplanforslag 19.05 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 foretaget en screening af planernes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer). Miljøscreeningen er vedlagt som bilag. Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Revideret forslag til Lokalplan nr. 19.05 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • området allerede er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013-25,
  • der fastlægges bestemmelser om belægning på parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer, håndtering af tagvand og overfladevand fra parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer, befæstelsesgrader og etablering af regnvandsbassiner,
  • der sikres et hensyn til lokalplanområdets beskyttede natur, og i øvrigt ikke sker en væsentlig påvirkning af natur- og miljøbeskyttelsesinteresser,
  • eventuelle miljøkonflikter med det nærliggende landbrug vil blive håndteret af anden lovgivning, og
  • det sikres, at ny bebyggelse etableres som lavenergibebyggelse.