Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Der er bl.a. tinglyst flere rør og ledninger i området.

Tinglyste servitutter

14.09.2012-1003861829
Servitut om anvendelse og nedlæggelse af svineproduktion.

Servitutten indeholder en bestemmelse om forbud mod udbringning af gylle og vedrører hele lokalplanområdet.

02.07.1982-14587-21
Dok om oversigt mv

Servitutten indeholder en deklaration om fri oversigt ved Sønderstrupvej. Deklarationen er indarbejdet i lokalplanens bindingskort og sikrer, at der ikke etableres beplantning eller bebyggelse ved Sønderstrupvej.

Forbehold

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

Eksisterende dræn og rørledninger skal bibeholdes. Eventuelle ændringer af dræn og rørlagte vandløb skal godkendes af vandløbsmyndigheden i Holbæk Kommune.

Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang inden lokalplanens realisering.