Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligt

Der er noteret landbrugspligt på størstedelen af lokalplanområdets matrikler. Ophævelse af landbrugspligt på lokalplanens område skal stiles til jordbrugskommissionen i Statsforvaltningen Sjælland inden området kan udstykkes og overgå til ny anvendelse.

Beskyttet natur

Der er registreret beskyttet natur (søer og mose) i lokalplanområdet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Den beskyttede natur i området fremgår af kortbilag 2.

Det vurderes, at planlægningen ikke medfører en ændret eller væsentlig påvirkning af den beskyttede natur, da lokalplanen sikrer bræmmer af naturprægede grønne arealer omkring de pågældende områder, hvilket vil bidrage til en større biodiversitet i områderne.

Lokalplanen muliggør, at tagvand ledes til de beskyttede søer i området via grøfter. Det er desuden muligt, at tagvandet skal ledes til grøfterne via f.eks. et regnvandsbed eller faskine på den enkelte boligejendom. Regnvandsbede og faskiner kan i det konkrete tilfælde være med til at sikre, at tagvandet ikke medfører en tilstandsændring af den beskyttede natur.

Ændringer i tilstanden af den beskyttede natur (herunder byggeri, terrænregulering, beplantning og anlæg) kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Den planlagte anvendelse kræver dispensation i hvert enkelt tilfælde.

Holbæk Kommunes landzoneadministration er myndighed på at dispensere fra beskyttelseslinjerne under naturbeskyttelsesloven.

Skovbyggelinje

Lokalplanområdets nordøstlige hjørne er omfattet af en skovbyggelinje. Skovbyggelinjen skyldes plantninger i forbindelse med den nærliggende banelinje. Kommunen kan meddele dispensation fra bestemmelsen.

Skovbyggelinjen ved lokalplanens udarbejdelse fremgår af kortbilag 2.

Byggeri inden for skovbyggelinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Den planlagte anvendelse kræver dispensation i hvert enkelt tilfælde.

Holbæk Kommunes landzoneadministration er myndighed på at dispensere fra beskyttelseslinjerne under naturbeskyttelsesloven.