Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger centralt i Holbæk by, med ca. 1,5 km til stationen. Det fremtidige boligområde vil desuden ligge tæt på bl.a. indkøbs- og shoppemuligheder (1,5 km til bymidten) samt institution og skole, som er nogle af de nærmeste naboer (under 100 m).

Lokalplanområdet ligger samtidig naturskønt, på kanten mellem by og land, med naturområdet Fælleden som nabo.

Lokalplanområdet er mod øst og syd afgrænset af vejene Kattegatsvej og Holbæk Have, mod nord og øst af stierne Seminariestien og Brunhøjstien.
Området er ca. 1,9 ha. stort og omfatter matrikelnummer 11ap, Sankt Nikolaj, Holbæk Markjorder. Lokalplanområdet ligger i kote 25 mod øst og falder jævnt mod vest til kote 22. Mod nord er der en skråning på 1-3 m ned til Seminariestien.

Området ligger i byzone. Den tidligere anvendelse til undervisningsformål er ophørt og skolebygningerne er nedrevet. Sideløbende med lokalplanen udarbejdes at kommuneplantillæg, som udlægger området til boligformål.

Lokalplanområdet ligger i et område med bolig- og institutionsbebyggelse i forskellige skala. Mod syd primært boligbebyggelse i større skala, mod nord kolonihavehuse og det markante Holbæk Seminarium, mens der mod øst findes en daginstitution og en folkeskole.

Lokalplanområdets placering i byen

Lokalplanområdets afgrænsning