Kommuneplan 2013-2025

Eksisterende kommuneplanramme

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 3.O04. Ramme 3.O04 for Seminarieparken udlægger området til uddannelsesinstitution.

Ny kommuneplanramme

Indeværende lokalplan følges af Kommuneplantillæg nr. 43. Kommuneplantillægget har til formål at udlægge en ny boligramme, som skal muliggøre realisering af det projekt for boligbyggeri, som byrådet valgte som vinder af projektudbuddet.

Kommuneplantillægget muliggør således etageboliger i maks. 10 etager. Der skal udlægges min. 20 % af grundarealet til en grøn kile.

 

Omr. nr. 3.B20
Navn Boligområde ved Holbæk Have I
Anvendelse Etageboliger, tæt/lav boliger
Maks. bebyggelsesprocent 70
Maks. etageantal 10
Maks. bygningshøjde 34 m
Supplerende bestemmelser Der skal udlægges min. 20 % af grundarealet til en grøn kile
Nuværende zone Byzone
Fremtidige zone byzone

Kystnærhedszone

Planen er omfattet af bestemmelserne for planlægning i kystnærhedszonen, som fremgår af Planlovens § 5a og § 5 b:
”For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, (...) at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.”
I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der endvidere i henhold til Planlovens § 16, stk. 3 oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur og friluftsmæssige interesser.

Lokalplanområdet er beliggende inden for 3 kilometers afstand fra kysten, og er derfor omfattet af planlovens § 16, stk. 3 og 4.

Lokalplanområdet har en afstand til Holbæk Fjord på ca. 1,5 km og der er eksisterende bymæssig bebyggelse og infrastruktur mellem kysten og lokalplanområdet. Mellem lokalplanområdet og kysten ligger eksisterende bebyggelse i op til 7 etager og den nye bebyggelse vurderes derfor at indgå i den samlede bymæssige bebyggelse.

På denne baggrund vurderes den med lokalplanen muliggjorte bebyggelse kun at have en meget begrænset visuel påvirkning af kysten.

Sektorplaner/temaplaner

Helhedsplan for Holbæk (2013)
Helhedsplanen belyser de indsatsområder, som Byrådet har besluttet at fokusere på i Holbæk. Formålet er at indfri de væsentligste målsætninger i Udviklingsstrategi 2013 og samtidig skabe et samlet helhedsbillede for Holbæks udvikling.

Helhedsplanens intentioner om fremtidig planlægning af boligområder – og særligt ved Holbæk Have - omfatter bl.a. at:

  • De landskabelige og naturmæssige kvaliteter som kommunen rummer i rigt mål, skal trækkes med ind i byerne til glæde for boligområder, rekreativ udfoldelse og naturoplevelse. Byens grønne kiler skal tydeliggøres og trækkes ind i byen og nye idræts- og rekreative funktioner skal placeres i tilknytning hertil i sammenhæng med nye stiforbindelser.
  • Kilerne rummer et stort potentiale for styrkelse af byens grønne profil, og der skal derfor arbejdes for, at trække de grønne rum ind i byen, og borgerne ud i naturen.
  • Væsentligt er det, at der gøres en indsats for at udbygge og forbedre de eksisterende stiforbindelser såvel inde fra byen og ud i kilen, som på tværs, gennem byområde til de øvrige grønne kiler
  • Planerne om etablering af Holbæk Arena, og udflytning af stadion, boldbaner og stadionhal, frigør arealerne ved Borgmestergårdsvej hvor disse aktiviteter dags dato er placeret. Arealet planlægges udlagt til boligformål og offentlige formål, herunder bypark m.v. Planer for etablering af detailhandel i form af store udvalgsvarebutikker er ikke længere en del af områdets fremtidige udvikling. Arealernes sammenhæng med den grønne kile ”Fælledkilen” skal styrkes, således at adgangen fra bymidte og ud til Fælleden understøttes. Arealet udgør samlet set ca. 18 ha.

Indeværende lokalplan indarbejder helhedsplanens intentioner.

Trafikforhold

Realisering af den med lokalplanen muliggjorte bebyggelse vil medføre en øget trafikmængde. Påvirkningerne er på denne baggrund belyst ved en trafikanalyse. Det konkluderes i analysen, at omlægningerne ikke indebærer væsentlige trafikale gener, herunder risiko for opstuvning etc.

Link til trafikanalyse

I forbindelse med lokalplanen er der planlagt en række infrastrukturforbedringer. Disse infrastrukturforbedringer er aftalt gennem en frivillig infrastrukturudbygningsaftale. Denne aftales indhold er indskrevet i lokalplanens bestemmelser som en betingelse for lokalplanens gennemførelse.

De planlagte forbedringer omfatter bl.a.:

  • Etablering af venstresvingsbaner ved de to indkørsler til lokalplanområdet.
  • Etablering af støttepunkt/krydsningspunkt eller hævet flade på Kattegatsvej for krydsende fodgængere og cyklister fra lokalplanområdet og Fælleden.

Udbygningsaftalen skal godkendes samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

Note: I henhold til Planlovens § 21B kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet.

Offentlig service

Området ligger tæt på bymidten, og med kort afstand til flere busstoppesteder. Der er ca. 1,5 km til stationen.

Der ligger indtil flere dagligvarebutikker i nærområdet. Området er beliggende inden for Holbæk By’s skoledistrikt. Holbæk Kommune har frit skolevalg og pasningsgaranti. Læs nærmere på kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk