Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Planen er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Ud over at nyt byggeri i området skal opføres efter bestemmelserne i det til enhver tid gældende bygningsreglement m.h.t. energiforbrug, giver lokalplanen mulighed for etablering af solcelleanlæg til produktion af elektricitet, såfremt disse integreres i bygningernes arkitektur.

Transport

Lokalplanområdet ligger centralt i byen og i direkte tilknytning til det sammenhængende vej- og stinet i Holbæk, som fører til bl.a. skole, institutioner og indkøbsmuligheder. Der er ligeledes gode muligheder for offentlig transport med flere busstoppesteder i nærheden og Holbæk Station inden for en afstand på 1,5 km.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Lokalplanen stiller krav om lokal håndtering af regnvand, bl.a. etablering af regnvandsgrøfter og en regnvandssø. Lokalplanen sætter desuden krav om en maksimal befæstelsesgrad og anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen udlægger min. 20% af grundarealet til en grøn kile, som skal skabe en stærk sammenhæng til naturområdet Fælleden. Den grønne kile skal indeholde forskellige opholds- og aktivitetsområder samt regnvandshåndtering.

Der vil blive anlagt nye stier som tilsluttes det eksisterende stisystem i området og derved giver beboerne mulighed for at bevæge sig på kryds og tværs og få forskellige oplevelser.

Området har desuden en herlighedsværdi i form af en placering ”på kanten af byen”. Fra mange boliger vil der være udsigt ud over naturområdet Fælleden.

Lokalplanen har også fokus på den sociale bæredygtighed, som handler om at skabe bæredygtige relationer mellem mennesker. Boligerne placeres i to bebyggelser, som begge orienterer sig mod den grønne kile. Den grønne kile skal skabe gode betingelser for kontakt beboerne imellem, med forskellige opholds- og aktivitetsområder. Det er intentionen, at den grønne kile skal indeholde både private, semiprivate og offentlige aktiviteter/områder, hvormed forskellige beboergrupper alle vil kunne mødes i og bruge den grønne kile.

I lokalplanen er der også arbejdet bevidst med at skabe et ’bilfrit’ boligområde, hvor rummet mellem husene er udformet med pladser og opholdsarealer som giver beboerne mulighed for en tættere kontakt med omgivelserne og hinanden.

I bebyggelsen etableres der desuden et fælleslokale.