Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.

Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 11ap Holbæk Markjorder:

 

Tinglysningsdato og løbenummer Servituttens overskrift Bemærkning Anbefaling Påtaleberettiget
27.08.1970-
10855-21
Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servituttens § 6.1 er i strid med lokalplanens formålsparagraf og bør aflyses. § 6.2 er af underordnet betydning, da al ny bebyggelse skal byggesagsbehandles. § 6.3 angiver vejbyggelinjer på 15 m fra vejens midterlinje for Holbæk Have og 25 m fra vejens midterlinje for Kattegatsvej hvortil der skal lægges evt. højdetillæg. Løst ”målt” på et luftfoto, så overholdes vejbyggelinjen mod Holbæk Have, men det ser ud til at byggefelt 1b og 2 ligger for tæt på Kattegatsvej. Der beskrives også i § 6.3, at der ikke må etableres vejadgang til matr.nr. 11ap fra Kattegatsvej. Lokalplanen beskriver vejadgang fra både Holbæk Have og Kattegatsvej. Sluttelig kræver § 6.3 at der skal være et mindst 1 m højt uigennemtrængeligt hegn langs Kattegatsvej. Servitutten bør aflyses i sin helhed. Holbæk Kommune
11.02.1985-
3902-21
Dok om naturgas/anlæg mv, Vedr 2A Naturgasledningen ligger umiddelbart tæt på byggefelt 2, hvorfor der henledes opmærksomhed på, at der er tinglyst et 10 m bredt servitutbælte omkring ledningens midte, hvor der ikke må bebygges eller plantes træer med dybtgående rødder. Ledningen kan med fordel søges påvist af ledningsejeren og indmåles, hvorved kommende byggeri kan projekteres i behørig afstand til servitutbæltet. Ledningsejeren
09.11.2017-
1009319480
Byggepligt, videresalg og anvendelse Det forudsættes, at lokalplanen respekterer udbuddet og tilbuddet, hvorfor der ikke udtales yderligere ift. denne servitut. - Holbæk Kommune