I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 At muliggøre opførelsen af boliger indenfor lokalplanområdet.

1.2 At sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur sikres gennem stisystem.

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 21 og 4ev, Tåstrup, Holbæk Jorder jf. kortbilag 3.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål med tilhørende fælleshuse, depoter og lign.

 

4.1 Matr. nr. 21 og 4ev, Tåstrup, Holbæk Jorder jf. kortbilag 3 kan sammatrikuleres jf. kortbilag 6.

4.2 Udstykning kan udføres som udstykning af delområder jf. kortbilag 6. I delområde C udstykkes en vej, der skal have en selvstændig matrikel. Delområderne kan ikke udstykkes yderligere.

5.1 Bebyggelsesprocenten for område A, jf. kortbilag 6, indeholdende etageboliger, er max 60 %.

5.2 Bebyggelsesprocenten for område B, jf. kortbilag 6, indeholdende tæt/lav bebyggelse eller åben/lav bebyggelse, er max 40 %.

5.3 Bebyggelsesprocenten for område C, jf. kortbilag 6, indeholdende åben/lav bebyggelse, er max 30%.

5.4 Bebyggelse i område A og område B må kun placeres indenfor de, på kortbilag 5, viste byggefelter. Skure, mindre bygninger, fællesrum, vaskeri og depoter er undtaget heraf. Byggefelterne skal være 2,5 meter fra skel.

5.5 Bebyggelsens udvendige side af bygningsværket skal foruden § 5.4 afholdes fra ledninger som anvist på kortbilag 2. Skure, mindre bygninger, fællesrum, vaskeri og depoter er ikke undtaget heraf.

5.6 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn.

Note: De respektive forsyningsvirksomheder skal anvise præcise placering af ledningerne samt afstand hertil.

6.1 Facadematerialer må kun udføres som skifer, fibercement, tegl, beton, metal, træ eller tilsvarende materialer.

6.2 Tagmaterialer må maksimalt have et glanstal på 30. Solceller er undtaget herfra.

6.3 Taghældning på boligbebyggelse skal udføres med ensidig taghældning på maksimalt 30° eller som flade tage med taghældning på maksimalt 5°.

6.4 Nedløbsrør og tagrender skal fremstå i zink eller galvaniseret stål.

7.1 Vejadgang til delområde A skal ske fra stikvejen af L.C. Worsøesvej, jf. kortbilag 5. Vej A-B jf. kortbilag 5 skal være min. 5,5 meter bred. 

7.2 Vejadgang til delområde B skal ske fra Tåstrup Byvej, jf. kortbilag 5.

7.3 Både vej A-B og vej C-D ender blindt og skal indeholde vendemuligheder.

7.4 Vejen i delområde C, vej E-F, jf. kortbilag 5 skal udlægges som privat fællesvej.

7.5 Den private fællesvej i delområde C skal være minimum 6 meter bred, og der skal sikres vejadgang til denne for matr. nr. 4kb og 4kg, Tåstrup, Holbæk Jorder, samt den resterende del af område C.

7.6 Vej E-F ender blindt og skal indeholde en vendemulighed.

8.1 Der skal etableres en min. 2 meter bred sti gennem hele lokalplanområde, der løber fra nord til syd, jf. § 1.2.

8.2 Den etablerede sti jf. § 1.2 og § 8.1 skal anlægges i tilslutning til underføring under L.C. Worsøesvej i nord og i sammenhæng til Tåstrup Byvej i syd.

8.3 Stien skal anlægges i asfalt, beton eller belægningssten.

9.1 Der skal anlægges parkeringspladser ud fra nedstående normkrav:

  • Minimum 0,5 pladser for boliger op til på 40 kvm.
  • Minimum 1 plads for boliger mellem 40 til 100 kvm.
  • 0,75 for boliger i delområde B.
  • 2 pladser for boliger i delområde C.

9.2 Parkering skal etableres efter princippet angivet på kortbilag 4 og kortbilag 5.

 

10.1 Der må ikke opsættes skiltning udover adresseskiltning, samt boligforeningens navn og afdelingsnavn. Skilt for boligforeningens navn og afdelingsnavn må maksimalt have en dimension på 1x1 meter.

11.1 Indenfor lokalområdet må der i udgangspunktet ikke ske terrænregulering, udover +/- 0,5 meter.

11.2 Terrænregulering må ikke ske nærmere naboskel end 1 meter.

11.3 Indenfor område A må der enkelte steder ske terrænregulering indenfor +2 meter, såfremt bygherre har undersøgt, at terrænreguleringen ikke giver anledning til utilsigtede hydrologiske konsekvenser. Denne terrænregulering må hellere ikke være nærmere naboskel end 1 meter eller 1 meter nær bolig.

11.4 Terrænregulering med henblik på etablering af støjvold langs jernbanen er ikke omfattet af § 11.1 og § 11.3

12.1 Friarealer skal udgøre minimum 100% af bebyggelsens etageareal. Friarealer omfatter ikke tilkørsels- og parkeringsarealer. Friarealerne skal placeres på terræn.

12.2 Friarealerne skal indeholde opholdsarealer bestående af legepladser og aktivitetspladser, der skal anlægges i tilslutning til boliger, jf. kortbilag 5.

13.1 Anlæg af ubebyggede arealer skal ske efter principperne vist på kortbilag 4. Situationsplanen skal redegøre for terrænregulering, beplantning, opholdsarealer, vejarealer, stier og parkering, herunder cykelparkering.

13.2 Beplantning skal bestå af stedstypiske buske og træer, såsom tjørn, røn, fuglekirsebær, eg eller lign.

13.3 Arealet omkring søområdet jf. kortbilag 2 og kortbilag 5 skal i en afstand indtil 5 meter fremstå i naturtilstand, med mindre der tildeles en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

13.4 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige om må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der er normalt hører til i et boligområde. Henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg, opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lign. må ikke finde sted på ubebyggede arealer.

13.5 Omfanget af de befæstede arealer inden for lokalplanområdet må ikke overstige 50 %, jf. spildevandsplan for området.

13.6 Delområde B skal beplantes på en måde, der afskærmer bebyggelsen i dette område fra stier og veje, mht. at mindske ind- og udkigsgener.

13.7 Der skal udføres beplantning i lokalplanområdets afgrænsning, der virker afskærmende til lokalplanområdets boliger.

14.1 Belysning må kun etableres ved parkering og ankomst til boliger samt ved friarealer, og må ikke være højere end 3,5 meter, eller som belysning af udendørs trapper og svalegange monteret på disse.

14.2 Belysning skal herudover etableres i relation til det gennemgående stiforløb fra nord til syd i området, med et særlig hensyn til oplevelsen af tryghed.

15.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation, skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur.

15.2 Transformerstationer skal indpasses i lokalplanområdet under hensyn til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

16.1 Der skal etableres støjafsk