Baggrund

Udarbejdelsen af lokalplan 2.83 er sket på baggrund af et konkret projekt for et nyt boligbyggeri, hvor Lejerbo opfører op til 100 billige almene boliger samt 6 ’skæve’ boliger til skæve eksistenser. Det har været udfordringsfuldt at finde egnede placeringer til boligerne, da arealerne skal være bynære og af en vis størrelse. Placeringen af boligerne ved L.C. Worsøesvej er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by, der skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Fortætning giver mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturerne generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund.
Området er tidligere lokalplanlagt for en anvendelse til erhverv, derfor skal der udarbejdes en lokalplan for at muliggøre disse boliger. Der er i forbindelse med lokalplanen ligeledes udarbejdet et kommuneplantillæg for at skabe de nødvendige planmæssige rammer.

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af boliger indenfor lokalplanområdet. Derudover fremsætter lokalplanen bestemmelser om at sikre tilpasning af ny bebyggelse til omgivelserne, herunder nødvendig afstand og afskærmning mod jernbanen, grundet støj. Ydermere fremsætter lokalplanen bestemmelser om, at sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal sikres gennem stisystem.