Lokalplanens indhold

Lokalplanen er inddelt i delområde A, B og C, jf. kortbilag 6. I delområde A muliggøres en opførelse af op til 100 boliger. I delområde B muliggøres 6 ’skæve’ boliger. De 6 ’skæve’ boliger i delområde B ligger lidt for sig selv fra de øvrige boliger på en særskilt matrikel, hvilket skal muliggøre en mere skærmet placering af boligerne. Lokalplanen fastsætter ligeledes, at delområde B skal beplantes så bebyggelsen heri afskærmes fra stier og veje for at mindske ind- og udkigsgener. De resterende boliger i delområde A fordeles på 4 boligklynger i 2 etager. Der etableres et depot til hver bolig i terrænniveau. Boligklyngerne danner rum om et fælles opholdsrum som definerer en ramme for sociale aktiviteter. Mellem klyngerne etableres et mere semioffentligt fællesareal med forskellige faciliteter.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens placering. Boligbebyggelsen må kun placeres indenfor byggefelterne, jf. kortbilag 5. Lokalplanen giver mulighed for facadematerialer som skifer, fibercement, tegl, beton, metal, træ eller tilsvarende materialer. Lokalplanens bestemmelser fastsætter placering for fælles udendørsopholdsarealer nær boligen. Ubebyggede arealer og beplantning skal understøtte en lav nødvendig drift og vedligehold, der samtidig indeholder funktionelle og naturrige opholdsmuligheder.

På et areal i delområde C giver lokalplanen mulighed for opførelse af åben/lav bebyggelse. Den eksisterende vejadgang i delområde C udlægges som en privat fællesvej.
Derudover trafikbetjenes delområde A fra en stikvej fra L.C. Worsøesvej i nord. Delområde B i syd trafikbetjenes fra en vej, særskilt den private fællesvej, fra Tåstrup Byvej.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for parkering til områdets beboere. Fordi boligstørrelsen i den planlagte bebyggelse for område A og B, er lille vurderes et mindre behov for parkering. Derfor er kravet til antallet af parkeringspladser lavere end ved andet etagebyggeri i Holbæk Kommune.

Støj
Da erhvervsområdet beliggende vest for lokalplanområdet jf. § 3.4 i Lokalplan 2.22 indeholder bestemmelser om, at virksomheder beliggende i området kun i ringe omfang må medføre gener i form af støv, røg og lugt og støj, vurderes virksomhederne ikke at udføre gener for de boliger som Lokalplan 2.83 muliggør. Da § 3.4 og 3.5 i Lokalplan 2.22 ligeledes indeholder bestemmelser om, at virksomheder i erhvervsområdet skal respektere gældende støjgrænser 60db(A) døgnet rundt, i.h.t. gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, vurderes det heller ikke, at virksomhederne medfører støjgener til de boliger som Lokalplan 2.83 muliggør.

Det er en forudsætning for anvendelse af lokalplanområdet til boligformål, at lokalplanområdet udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner ligeledes kan overholdes. Lokalplanen fastsætter derfor, at der mod jernbanen skal etableres støjafskærmning samt et beplantningsbælte. Støjafskærmning mod jernbanen skal ligeledes beplantes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau i boligområder:

  • Vejtrafikstøj: Lden 58 dB.
  • Støj fra virksomheder: De vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten er på hhv. 50, 45 og 40 dB for etageboligområder.
  • Støj fra jernbaner: Lden 64 dB.