Lokalplanområdet

Planområdet omfatter et areal på ca. 3,5 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk Vest. Planområdet er i dag udlagt til erhvervsformål og har tidligere været brugt til planteskole. Siden produktionens ophør har planområdet ligget ubenyttet hen og er i dag ubebygget og karakteriseret ved en uplejet bevoksning. Vest for lokalplanområdet ligger et erhvervsområde. Til syd ligger et boligområde. Nærtliggende den nordlige del af planområdet ligger et regnvandsbassin.
Der er en gangsti over jernbanen ved Tåstrup Byvej syd for lokalplanområdet. Ligeledes er der i den nordlige del af lokalplanområdet en undergangsbro under L.C. Worsøesvej. Lokalplanen har bl.a. til formål, at sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur sikres gennem etablering af stisystem.
Planområdet indeholder ligeledes en sø, der jf. naturbeskyttelsesloven er klassificeret som et § 3-naturområde, der skal beskyttes.