Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold, der strider mod statslig eller regional planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Planområdet er omfattet af eksisterende Kommuneplan 2013-25 med kommuneplanramme 2.E09, der foreskriver anvendelse til erhverv. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013-25, der ændrer planområdets anvendelsen til boligformål.

Det nye Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 fastlægger følgende rammebestemmelser for det nye rammeområde 2.B24:
- Bebyggelsesprocent: maks 60.
- Maks. etage antal: 2.
- Maks. bygningshøjde: 8,5 m.
- Supplerende bestemmelser: Der skal anlægges parkeringspladser ud fra følgende
normkrav:

  • Minimum 0,5 pladser for boliger op til 40 m2
  • Minimum 1 plads for boliger mellem 40 til 100 m2.
  • Øvrige boliger minimum 2 pladser pr. bolig.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 2.22, der omfatter et område beliggende øst for Valdemar Sejrsvej. Lokalplan 2.22, der omfatter indeværende lokalplans afgrænsning, vil blive ophævet i forbindelse med indeværende lokalplans endelige vedtagelse for de pågældende arealer.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at den bebyggelse, som er muliggjort med indeværende lokalplan, ikke vil medføre en påvirkning af nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Hele Holbæk By er kystnær byzone. Den muliggjorte nye bebyggelse med indeværende lokalplan vil ikke afvige væsentligt fra det eksisterende plangrundlag og bebyggelsen vil ikke afvige væsentligt i højde eller volumen fra eksisterende bebyggelser i området. Det vurderes dermed, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig ændring i påvirkningen af kysten.

Diverse udpegninger

Planområdet indeholder et §3 naturområde, jf. naturbeskyttelsesloven. Derudover er planområdet ikke omfattet af diverse udpegninger.

Trafikforhold

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udpeget en række anbefalinger til mindre anlæg, der kan forbedre infrastrukturen for gående i tilknytning til planområdet. Disse strækninger er under Holbæk Kommunes administrations observation og indgår i administrationens fremadrettede overvejelser. Lokalplanen er ikke afhængig af disse forbedringer.

Offentlig service

Lokalplanområdet ligger i skoledistriktet for Holbæk By Skole og med en afstand til skolen på under 2 km og indenfor 2 km ligger der ligeledes børneinstitutioner. Der er frit skolevalg i Holbæk Kommune. Lokalplanområdet er med en afstand på under 1 km til nærmeste dagligvareindkøbsmulighed beliggende ved krydset mellem Gl. Ringstedvej og Valdemar Sejrsvej samt dagligvareforsyning på Roskildevej og Tåstrup Byvej.