Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af grundejeres anmodning og muliggør, at området kan anvendes til et nyt boligområde. Der er stor efterspørgsel på grunde i Holbæk Øst, og derfor planlægges der for, at der kan udstykkes nye grunde til åben-lavt boligbyggeri.

Formål

Lokalplanens formål er, at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen har desuden til formål, at udlægge grønne fællesarealer, som harmonerer med det tilstødende landskab. De grønne fællesarealer vil komme til at udgøre den nye afgrænsning mellem by og land. Lokalplanen fastlægger også principper for terrænregulering og sikrer, at der udlægges områder og etableres anlæg til lokal håndtering af regnvand.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg for at skabe de nødvendige planmæssige rammer. Kommuneplantillægget har til formål at udlægge en ny ramme til boligformål og dermed udfylde det hul der i dag er mellem to boligrammer.