Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling gennem en nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at alle lokalplanforslag for nye boligområder så vidt muligt skal stille krav om håndtering af regnvand lokalt inden for området.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Opførelse af ny boligbebyggelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i henhold til bygningsreglementet, hvorved det sikres, at ressourceforbruget ved ny bebyggelse lever op til gældende lovgivningsmæssige krav. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af solcelleanlæg til produktion af elektricitet, såfremt disse integreres i bygningernes arkitektur

Den sociale bæredygtighed handler om at skabe bæredygtige relationer mellem mennesker. Forhaver mod fællesarealer skal udformes med en åben karakter for at give bebyggelsen et imødekommende udtryk samt for at skabe gode betingelser for kontakt beboerne imellem.

Boligerne orienterer sig desuden omkring to friarealer. Disse friarealer kan danne ramme om ophold, leg og andre fælles arrangementer.

Transport

Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til kollektiv transport i form af busbetjening på Munkholmvej og inden for cykelafstand til Holbæk Station.

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet i østbyen, som fører til bl.a. skole, institutioner og indkøb.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Lokalplanen stiller krav om lokal håndtering af regnvand, bl.a. en regnvandssø. Lokalplanen sætter desuden krav om en maksimal befæstelsesgrad og anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at centrale dele af området udlægges som fælles grønne friarealer. Derudover etableres et større rekreativt areal mod sydøst, som rummer beskyttede naturtyper og nyt regnvandsbassin.

Der vil blive anlagt nye stier med offentlig adgang, som tilsluttes det eksisterende stisystem i området og derved giver beboerne mulighed for at bevæge sig på kryds og tværs og få forskellige oplevelser.

Området har en herlighedsværdi, med et sydøst-vendt skrånende terræn med kig til landskab, som skal udnyttes ved placeringen af boligerne.