Støj

Lokalplanområdet ligger op til Munkholmvej, som er en af kommunens større veje.

Det er en forudsætning for anvendelse til boligformål, at lokalplanområdet udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes.

Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau i boligområder, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler, kolonihaver, udendørs opholdsarealer, parker og lignende:

  • Vejtrafikstøj: Lden 58 dB.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen er der udarbejdet en støjredegørelse med beregninger af vejtrafikstøjen for den fremtidige situation i lokalplanområdet. Konklusionen er, at den vejledende grænseværdi Lden = 58 dB kan overholdes med en 2 m høj støjvold mod Munkholmvej.

Læs støjredegørelsen her

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke inden for området registreret eller kortlagt jordforurening.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

I nærområdet er der fundet arkæologiske interesser fra oldtiden generelt og mere specifikt fra bondestenalderen. Nærområdet er generelt kendetegnet ved en stor bebyggelsestæthed i flere perioder af oldtiden. På selve arealet er registreret en nu overpløjet gravhøj. Mod nord og nordvest er ved arkæologiske forundersøgelser fundet spor af forhistorisk bebyggelse og aktivitet, der er derfor stor sandsynlighed for at der også indenfor planområdet kan være væsentlige arkæologiske interesser bevaret.

Museet anbefaler at bygherre før jordarbejder/byggemodning indhenter en udtalelse jf. museumslovens §25 for at undgå uplanlagte standsninger og fordyrende arkæologiske undersøgelser, hvis der findes arkæologiske interesser.

Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 03. juli 2013). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Planområdet udelukkende vurderes at vedrøre et mindre område på lokalt plan, som er en naturlig udbygning af byen mod øst.
  • Planforslagenes anvendelse ligger i forlængelse af det eksisterende i området;
  • Lokalplanforslagets bestemmelser sikrer, at bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 m.
  • At den med planerne muliggjorte udbygning ikke indebærer væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold
  • Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser, som har til formål at sikre natur- og miljøforhold for området, bl.a. for §3-områder, jord- og stendiger og bilag IV-arter.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.