Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

På matr.nr. 85 Holbæk Markjorder er der tinglyst følgende servitutter:

Dato/løbenummer: 25.11.1889-904268-21
Prioritet: 1
Dok om Hollands Vejrmølle

Servituttekst kan ikke findes.

Betragtes som irrelevant og skal derfor aflyses via Tinglysningslovens § 20.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 24.08.1942-2522-21
Prioritet: 2
Dok om byggelinjer mv, Vedr. 50A, 50BF

Dok om vejbyggelinje, som forbyder opførelse af faste anlæg og bygninger i en afstand 12.5 m fra vejmidten.

Servitutten vedrører matr.nr. 85 og er stedfæstet på kortbilag.

Påtaleberettiget: Holbæk Byråd

Servitutten forbliver på ejendommen, men berører støjvolden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 27.05.1975-10068-21
Prioritet: 3
Dok om adgangsbegrænsning mv. Vedr 50A, 50BF

Servitutten vedrører matr.nr. 85 og omhandler regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til kommunevejen, Munkholmvejen. Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene fremgår ikke af servitutten.

Oplysningerne kan hentes ved Holbæks tekniske forvaltning.

Lokalplanen angiver overkørsel til lokalplanområdet. Servitutten kan aflyses.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 27.05.1975-10078-21
Prioritet: 4
Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 31A

Servitutten vedrører matr.nr. 85 og omhandler regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til kommunevejen, Oldvejen. Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene fremgår ikke af servitutten.

Oplysningerne kan hentes ved Holbæks tekniske forvaltning.

Lokalplanen angiver overkørsel til lokalplanområdet. Servitutten kan aflyses.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 27.02.1980-6428-21
Prioritet: 5
Dok om forsynings/afløbsledninger mv

Servitutten omhandler en offentlig vandledning lavet af den kommunale vandforsyning. Ledningen ligger i en dybde af 1,3 m. Ledningen må ikke beskadiges eller forstyrres på 2 meter af hver side af ledningens midte.

Servitutten vedrører matr.nr. 85 og er stedfæstet på vedlagte kortbilag.

Påtaleberettiget: Holbæk Byråd

Ledningen er efter det oplyste omlagt, hvilket skal bekræftes, og servitutten aflyses med deltagelse af de påtaleberettigede.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 14.07.2015-1006561922
Prioritet: 7
Dok om forsynings/afløbsledninger mv

Servitutten omhandler bredbåndsanlæg. At der kan udføres almindelig jordbearbejdning med almindelige redskaber for have- og landbrugsarbejde uden forudgående anmeldelse til SEAS-NVE Holding A/S. For andre arbejder i nærheden af anlæggene, f.eks. dræning, grubning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, hvorved der kan være fare for en beskadigelse af anlæggene, skal der foretages anmeldelse til SEAS-NVE Holding A/S om arbejdet mindst 8 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse.

Servitutten vedrører matr.nr. 85 og er stedfæstet på vedlagte kortbilag.

Påtaleberettiget: SEAS-NVE HOLDING A/S

Servitutten forbliver på ejendommen, og skabet er beliggende nedenfor støjvolden lang med kommunevejen nord for lokalplanarealet. Der er ikke ledninger berørt af støjvolden i medfør af nærværende servitut.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

På matr.nr. 7b Tjebberup By, Grandløse og 80c Holbæk Markjorder er der tinglyst følgende servitutter:

Dato/løbenummer: 13.07.1854-904265-21
Prioritet: 1
Dok om byggelinier mv

Servitutten omhandler afgivelse af kørevej til byens husmænd. Den tinglyste kørevej fremgår af det historiske matrikelkort, og den fremgår stadig som udlagt vej på det gældende matrikelkort.

Servitutten vedrører matr.nr. 7b og er stedfæstet i vedlagte kortbilag. Servitutten ligger på restejendommen uden for lokalplanområdet.

Ingen kommentarer i relation til lokalplanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 25.02.1926-904266-21
Prioritet: 2
Dok om landbrugsejd mv, Vedr 70C

Servitutten omhandler forpligtelse til at behandle matr.nr. 70c som landbrugsejendom.

Servitutten vedrører ikke matr.nr. 7b eller 80c.

Ingen kommentarer i relation til lokalplanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 02.02.1957-608-21
Prioritet: 3
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 59

Servitutten omhandler rørledning over anden mands grund.

Servitutten er ikke stedfæstet, da den vedrører ikke matr.nr. 7b eller 80c.

Ingen kommentarer i relation til lokalplanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 13.10.1965-9495-21
Prioritet: 4
Dok om vej mv, oversigt mv

Servitutten omhandler anlæg og vedligeholdelse af samt færdselsret på en privat fællesvej.

Servitutten vedrører ikke matr.nr. 7b eller 80c.

Ingen kommentarer i relation til lokalplanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 10.02.1972-2107-21
Prioritet: 5
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,

Prioritet forud for pantegæld

Servitutten omhandler en uopsigelig tilladelse til at lægge og have liggende en rørledning for offentlig vandforsyning i ca. 1,3 m's dybde.

Servitutten vedrører ikke matr.nr. 7b eller 80c.

Ingen kommentarer i relation til lokalplanen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 27.05.1975-10078-21
Prioritet: 6
Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 31A

Servitutten vedrører matr.nr. 80c og omhandler regulerende foranstaltninger med hensyn til adgang til kommunevejen, Oldvejen. Oplysning om adgangsbegrænsningens omfang og fortegnelse over adgangsforholdene fremgår ikke af servitutten.

Oplysningerne kan hentes ved Holbæks tekniske forvaltning.

Lokalplanen angiver overkørsel til lokalplanområdet. Servitutten kan aflyses.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 02.10.1975-20257-21
Prioritet: 7
Dok om en 50 kv linie m master, Ikke til hinder for prioritering

Servitutten vedrører matr.nr. 7b og omhandler en uopsigelig tilladelse til at lade et indtil 4 m bredt 50 kV højspændingsluftledningsnet med master og fornødent tilbehør anbringe på ejendommen, samt til uhindret adgang til enhver tid til at lade anlægget efterse og vedligeholde og lade den for anlæggets uforstyrrede drift eventuelt nødvendige beskæring af træer og buske foretage.

Servitutten er stedfæstet på vedlagte kortbilag. Ledningsnettet er placeret i den østlige del af 7b og ligger på restejendommen uden for planområdet.

Påtaleberettiget: Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk

Ingen kommentarer i relation til lokalplanen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 30.01.1976-27261-21
Prioritet: 8
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 70C

Servitutten omhandler en uopsigelig tilladelse til en rørledning for offentlig vandforsyning i ca. 1,3 meters dybde.

Servitutten vedrører ikke matr.nr. 7b eller 80c.

Ingen kommentarer i relation til lokalplanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato/løbenummer: 25.06.1997-14748-21
Prioritet: 9
Dok om forbud mod salg mv, Prioritet forud for pantegæld

Servitutten omhandler forpligtelser, der er fastsat som betingelse for, at fraskille en parcel med bygninger på en ud af to landbrugsejendomme med samme ejer, og at restejendommen fritages for forpligtelsen til at være forsynet med en beboelsesbygning. Forpligtelserne er, at der ikke uden Jordbrugskommissionens tilladelse må opføres nye bygninger på ovennævnte landbrugsejendom, at de to ovennævnte landbrugsejendomme ejes og drives sammen, og at der ved afhændelse af en af de to landbrugsejendomme skal indhentes samtykke fra Jordbrugskommissionen.

Servitutten vedrører hele matr.nr. 7b samt 80c og er ikke stedfæstet i vedlagte kortbilag.

Påtaleberettiget: Landbrugsstyrelsen

Da landbrugspligten ophæves på det lokalplanlagte areal kan der ses bort fra nærværende servitut i lokalplanen. Servitutten kommer til at hvile på restejendommen beliggende udenfor lokalplanarealet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------