Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Der er landbrugspligt på ejendommene inden for lokalplanområdet. Der må derfor ikke foretages ændringer af det eksisterende forhold, før Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.

Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelser af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Dispensation til dyrehold i byzone

Eksisterende landejendom, som med lokalplanens vedtagelse, kommer til at ligge i byzone skal, såfremt der fortsat ønskes dyrehold, søge dispensation til dyrehold i byzone. Myndighed er Holbæk Kommune, Virksomhed & Miljø.