I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at sikre en bymæssig fortætning inden for lokalplanområdet i form af et nyt boligområde bestående af rækkehus- og etagebebyggelser,

1.2 at sikre, at området bliver udviklet efter miljørigtige og klimamæssige principper. Det skal bl.a. ske ved fortætning af byen, krav til friarealer hvor regnvandshåndtering er tænkt ind som et rekreativt element og ved udnyttelse af eksisterende infrastruktur,

1.3 at sikre tilpasning af ny bebyggelse til omgivelserne, herunder nødvendig støjafskærmning mod jernbane samt mindskelse af skygge- og indbliksgener i forhold til eksisterende bebyggelse omkring lokalplanområdet,

1.4 at fastlægge offentligt tilgængelige stier og passager således, at der sikres sammenhæng med det omgivende byområde og eksisterende infrastruktur.

2.1 Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 27.900 m2 og afgrænses som vist på kortbilag 4. Området omfatter følgende matrikelnumre: 98 h, 98 i, 98 m Holbæk Markjorder, matr. nr. 13ck Ladegården, Holbæk Jorder samt den del af matr. nr. 98 a, Holbæk Markjorder som ligger inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C og D som vist på kortbilag 5.

2.3 Lokalplanområdet ligger, og skal forblive, i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål (helårsboliger) med dertilhørende fælleslokaler, områdekontor, servicefaciliteter o. lign.

3.2 Delområde A,B og D udlægges til etageboliger, mens delområde C udlægges til rækkehuse.

3.3 Der udlægges et fælles grønt område, jf. kortbilag 5.

4.1 Lokalplanområdet kan udstykkes som én eller flere storparceller i overensstemmelse med den overordnede disponering som vist på kortbilag 5. Delområde C kan desuden udstykkes jf. § 4.2.1.

4.2 Veje skal udstykkes særskilt.

For Delområde C gælder

4.3.1 Delområde C kan udstykkes som én eller flere storparceller og/eller mindre grunde til tæt-lav bebyggelse.
Mindre grunde, der udstykkes i delområde C, skal have en størrelse på minimum 80 m² og maksimum 300 m².

5.1 Ny boligbebyggelse må kun opføres inden for de byggefelter der er vist med skråskravering på kortbilag 5.
Til hvert byggefelt knytter sig en ramme for det maksimale etageareal jf. §§ 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1 og 5.8.1.
Mindre bygninger må i øvrigt opføres jf. § 5.3.

5.2 De dele af byggefelterne, som ikke anvendes til boligbebyggelse, skal benyttes til friarealer.

5.3 Mindre bygninger såsom carporte, redskabskure, legehuse, cykelparkering og affaldsstationer må opføres uden for byggefelterne, dog mindst 2,5 m fra skel, veje og stier.

For Delområde A gælder

5.4.1 Inden for byggefelt a må der maksimalt opføres et etageareal* på 7.400 m2 boligbebyggelse.

5.4.2 Boligbebyggelse skal udføres som etagehuse i mindst 4 og maksimalt 6 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 20 m. målt fra færdigt terræn. Der kan kun indrettes tagterrasse på taget af 4. og/eller 5. etage.
Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres værn, tekniske installationer, trappe-/elevatortårne, ventilationshætter og lignende afkast, såfremt disse afskærmes så de fremstår som en del af arkitekturen.

5.4.3 Boligbebyggelse skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 m.

5.4.4 Der kan etableres en helt eller delvist nedgravet parkeringskælder, med en udstrækning i princippet som vist på kortbilag 5.
Note *) Etageareal udregnes efter reglerne i Bygningsreglementet, BR10.

For Delområde B gælder

5.5.1 Inden for byggefelt b må der maksimalt opføres et etageareal* på 5.400 m2 boligbebyggelse.

5.5.2 Boligbebyggelse skal udføres som etagehuse i mindst 4 og maksimalt 5 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 16 meter målt fra færdigt terræn. Der kan kun indrettes tagterrasse på taget af 4. etage.
Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres værn, tekniske installationer, trappe-/elevatortårne, ventilationshætter og lignende afkast, såfremt disse afskærmes så de fremstår som en del af arkitekturen.

5.5.3 Boligbebyggelse skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 m.
Note *) Etageareal udregnes efter reglerne i Bygningsreglementet, BR10.

For Delområde C gælder

5.6.1 Inden for byggefelt c må der maksimalt opføres et etageareal* på 2.300 m2 boligbebyggelse.

5.6.2 Boligbebyggelse skal opføres som rækkehuse i mindst 2 og maksimalt 3 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 9 m. målt fra færdigt terræn. Der kan kun indrettes tagterrasse på taget af 2. etage.
Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres værn, tekniske installationer, trappe-/elevatortårne, ventilationshætter og lignende afkast, såfremt disse afskærmes så de fremstår som en del af arkitekturen.
Note *) Etageareal udregnes efter reglerne i Bygningsreglementet, BR10.

For Delområde D gælder

5.7.1 Inden for byggefelt d må der maksimalt opføres et etageareal* på 8.000 m2 boligbebyggelse.

5.7.2 Boligbebyggelse skal udføres som etagehuse i mindst 4 og maksimalt 5 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 16 meter målt fra færdigt terræn. Der kan kun indrettes tagterrasse på taget af 4. etage.
Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres værn, tekniske installationer, trappe-/elevatortårne, ventilationshætter og lignende afkast, såfremt disse afskærmes så de fremstår som en del af arkitekturen.

5.7.3 Boligbebyggelse skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 m.

5.7.4 Der kan etableres en helt eller delvist nedgravet parkeringskælder, med en udstrækning i princippet som vist på kortbilag 5.
Note *) Etageareal udregnes efter reglerne i Bygningsreglementet, BR10.

6.1 Boligbebyggelse, inden for det enkelte delområde, skal udformes i samme stil.

6.2 Tage på boligbebyggelse skal udføres med ensidig taghældning på maksimalt 30° eller som flade tage med taghældning på maksimalt 5°. I delområde C kan tage på boligbebyggelse desuden udføres som sadeltage uden valm med en taghældning mellem 30° og 45°.

6.3 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tag og facader med undtagelse af solceller, vinduer og mindre glaspartier. Glansværdien for tag- og facadematerialer må maksimalt være 10.

6.4 Der må opsættes solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme på facader og tagflader såfremt de integreres i arkitekturen.

6.5 Mindre bygninger såsom carporte, redskabskure, legehuse, cykelparkering og affaldsstationer skal gives en udformning og et udseende, der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse inden for det enkelte delområde.

 

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad eksisterende tilslutning til Absalonsvej, som vist på kortbilag 5.

7.2 Vejadgang til de enkelte delområder skal ske via de udlagte fælles parkeringsarealer jf. kortbilag 5. Ved anlæg af parkeringskælder i delområde A og D skal nedkørsel til parkeringskælder ligeledes placeres ved de fælles parkeringsarealer.

7.3 Vej V-X og Y-Z skal udlægges i 16,5 m bredde og anlægges med minimum 5,5 m kørebane og fortov på minimum 2 meter på hver side af vejen. Inden for udlægget skal der desuden etableres parkering og vejtræer, jf. kortbilag 5 og 6.

7.4 Veje skal befæstes med fast belægning såsom asfalt, belægningssten el. lign. Kørebanen skal afgrænses med kantsten eller bånd af granit eller betonsten.

7.5 Gang- og cykelsti markeret på kortbilag 5 skal anlægges i en bredde på minimum 4 m. og med fast belægning. Der skal etableres stitilslutning til naboområdernes stisystemer som vist på kortbilag 5.

7.6 Der skal etableres belysning langs veje og stier. Belysning skal udformes med en nedadrettet lyskilde, som sidder maksimalt 4 meter over terræn.

8.1 Inden for det enkelte delområde skal der anlægges mindst:
Etageboliger under 40 m2: 0,75 p-plads pr. bolig.
Etageboliger over 40 m2: 1 p-plads pr. bolig.
Tæt-lavboliger: 1,5 p-plads pr. bolig.
Note: Antallet af handicap-pladser bestemmes i henhold til bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger.

8.2 Parkeringspladser skal etableres inden for vejudlæggene jf. kortbilag 5 og 6, og/eller på de udlagte fælles parkeringsarealer, som vist på kortbilag 5, og/eller i parkeringskælder.

8.3 Inden for det enkelte delområde skal der etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 boligetageareal. Cykelparkeringen skal placeres i direkte tilknytning til de enkelte boligbebyggelser og mindst 50% med overdækning.

9.1 Terrænet må maksimalt reguleres med +/- 0,5 m i forhold til byggemodnet
terræn indtil 1 m fra skel. I forbindelse med bearbejdning af de fælles friarealer kan der dog etableres bakker eller lignende på op til 3 meter i højden.

9.2 Indenfor delområde A og D må der desuden foretages den nødvendige terrænregulering i forbindelse med anlæg af parkeringskælder, i overensstemmelse med kortbilag 5. Terrænregulering og støttemure må ikke overstige 2 meter målt fra eksisterende terræn.

9.3 Inden for delområde A og B mod jernbanen kan der desuden etableres støttemure til at optage terrænforskelle mellem parkeringsarealer og baneterrænet.Støttemure mod baneterræn må højst etableres i en højde på 1,2 m.

9.4 Terrænregulering må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:2.

10.1 Der skal etableres et fælles grønt område, som vist på kortbilag 5. Det grønne område skal indrettes med forskellige aktivitets- og opholdsområder såsom legepladser, boldbaner, petanquebaner, nyttehaver, bålplads, borde og bænke og lign. som opfordrer til både ophold og aktivitet. Det fælles grønne opholdsareal skal indrettes med grupper af stedstypiske buske og træer.

10.2 Udover det grønne område beskrevet i § 10.1, skal der inden for det enkelte delområde etableres friarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet. Friarealer indrettet på dæk og på fælles tagterrasser medregnes i friarealdækningen.

10.3 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til parkering, veje, stier, terrasser, private haver og øvrige anlæg, skal anvendes til friarealer.

10.4 Langs lokalplanområdets østlige afgrænsning mod jernbanen, skal etableres et 2 - 7 m. bredt beplantningsbælte jf. kortbilag 5.

10.5 Langs lokalplanområdets afgrænsning mod syd, nord og vest, skal etableres et beplantningsbælte med en bredde på min. 3 m. jf. kortbilag 5. Eksisterende bevoksning kan helt eller delvis indgå i beplantningsbæltet.

10.6 Hegn i og langs skel må kun udføres som levende hegn. Mod jernbanen kan dog etableres fast hegn, såfremt det begrønnes med klatreplanter el. lign.

10.7 Der skal etableres forsinkelsesbassiner, grøfter eller lignede anlæg til lokal afledning af regnvand. Dimensionering af nedsivning og mulighed for bortledning i øvrigt skal ske efter kommunens anvisninger

10.8 Ubebyggede arealer må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder transformeranlæg, el- og gasskabe, skal være indesluttet i bygningerne eller på anden måde afskærmes mod tilstødende veje og opholdsarealer.

11.2 Ledninger skal fremføres som jordkabler.

11.3 Større antenner og paraboler med en diameter over 1 m må ikke etableres i det fri.

11.4 Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m må ikke placeres på bygningsfacader og tage synlige fra vej og pladser. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning.

11.5 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varme- og vandforsyning, samt de offentlige anlæg for regn- og spildevand.