Baggrund

På baggrund af et konkret projekt for nyt boligbyggeri ved Vølundsvej er det byrådets ønske, at et nyt plangrundlag skal muliggøre en større bymæssig tæthed og en højere bebyggelse end det nuværende plangrundlag tillader. Dette ønske er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by. Byomdannelse og fortætning skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Samtidig giver fortætning af byen en større mulighed for at friholde det åbne land, og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Fortætning giver endvidere mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturerne generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund. En forudsætning for opnåelse af vellykket byfortætning er, at de trafikale forhold er løst, og der er fundet løsninger for parkeringsforhold og kollektiv trafikbetjening.
Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til erhverv (slagteri) og siden produktionens ophør har området ligget ubenyttet hen. Med indeværende lokalplan aflyses den gældende lokalplan nr. 2.58 fra 2007. Lokalplan 2.58 havde til formål, at omdanne området fra erhvervsområdel til boligområde samt sikre en varieret og oplevelsesrig bebyggelse med høj arkitektonisk kvalitet, i respekt for områdets eksisterende kvaliteter og de omgivende bebyggelser. Lokalplanen er dog aldrig blevet realiseret og området ved Vølundsvej har således ligget tomt i en årrække.
Der vil i forbindelse med lokalplanen blive udarbejdet et kommuneplantillæg for at skabe de nødvendige planmæssige rammer.

Formål

Lokalplanen har til formål, at muliggøre en øget tæthed for et nyt boligområde ved Vølundsvej. Området tilstræbes opbygget efter miljørigtige principper, hvor der lægges vægt på en bymæssig tæthed. Dette sikres bl.a. gennem udnyttelse af eksisterende infrastruktur, ved at prioritere fodgængere og cyklister ved udformning af vej- og stinettet samt ved lempelser i krav til parkeringsdækning.
Plangrundlaget skal således muliggøre, at området kan udbygges til et attraktivt og tæt integreret byområde med varierede bygningstyper og etageantal, herunder 2-3 etages rækkehuse og etagebebyggelse i 3-6 etager. De ubebyggede arealer anlægges som en sammenhængende flade med forskellige brugsmæssige og rekreative kvaliteter. En stor del af parkeringsdækningen kan etableres i parkeringskældre således, at der skabes områder med bilfrie miljøer.
Lokalplanen har desuden til formål, at sikre tilpasning af ny bebyggelse til omgivelserne, herunder nødvendig støjafskærmning mod jernbanen samt mindskelse af skygge- og indbliksgener i forhold til eksisterende bebyggelse omkring lokalplanområdet. Sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal bl.a. sikres ved fastlæggelse af en fælles vejadgang fra Absalonsvej samt et sammenhængende stiforløb gennem området.
Gennem en varieret bebyggelsesplan, der udnytter den optimale beliggenhed i forhold til bymidten og stationen er det således formålet, at det nye plangrundlag skal understøtte Byrådets ønske om at omdanne et tomt område i byen til et nyt bymæssigt boligområde, som kan skabe byliv og tryghed i et samspil med de øvrige boligbebyggelser i området.