Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold, der strider mod statslig eller regional planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende i Kommuneplanens rammeområde 2.B13, der udlægger området til boligområde.
Lokalplanen muliggør en større tæthed og et højere etageantal end den hidtil eksisterende ramme og derfor er der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør den ønskede boligbebyggelses omfang. Kommuneplantillægget vedtages sammen med lokalplanen og fastsætter den fremtidige bebyggelsesprocent til maksimalt 85 og hæver det maksimale etageantal til 6. Kommuneplantillægget rummer desuden en justering af parkeringsnormen således, at normen for små etageboliger under 40 m2 ændres fra 1 p-plads pr. bolig til 0,75 p-plads pr. bolig.
Kommuneplan 2013-2025 indeholder bestemmelser om, at bebyggelse i nye boligområder skal opføres som lavenergibebyggelse eller bedre. Folketinget har efter Kommuneplanens vedtagelse ændret planloven således, at der ikke længere er hjemmel til at fastsætte krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner. Lokalplanen kan på grund af lovændringen ikke udmønte kommuneplanens krav til lavenergibebyggelse eller bedre. Kommuneplanens bestemmelser vil blive ændret ved næste kommuneplanrevision.

Se kommuneplantillæg nr. 13 her

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan 2.58, der udlægger området til boligformål. Lokalplan 2.58 aflyses i sin helhed ved den endelige vedtagelse af indeværende lokalplan.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Ifølge Planlovens § 29, skal der i lokalplanen redegøres for planens eventuelle påvirkninger på nabokommuner. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at den bebyggelse, som er muliggjort med denne lokalplan, ikke vil medføre en påvirkning af nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Hele Holbæk er kystnær byzone. Lokalplanområdet har en afstand til Holbæk Fjord på ca. 1 km og der er eksisterende bymæssig bebyggelse og infrastruktur mellem kysten og lokalplanområdet. Den med lokalplanen muliggjorte nye bebyggelse vil ikke afvige væsentligt fra det eksisterende plangrundlag og bebyggelsen vil ikke afvige væsentligt i højde eller volumen fra eksisterende bebyggelser i området. Det vurderes dermed, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig ændring i påvirkningen af kysten.

Kystnærhedszone i Holbæk med markering af lokalplanområdet