Lokalplanens gennemførelse

Indeværende lokalplanforslag samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforslag. Lokalplanforslaget anviser hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører en lokalplan ingen handlepligt og realisering af lokalplanens byggemuligheder vil ske på bygherres foranledning.