Miljø

Støj

Den centrale beliggenhed betyder, at lokalplanområdet påvirkes af flere støjkilder fra nærområdet herunder veje og erhvervsområdet nord for området samt jernbanen øst for området.
Det er en forudsætning for anvendelse til boligformål, at lokalplanområdet udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, støj fra virksomheder samt støj fra jernbaner kan overholdes.
Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau i boligområder, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler, kolonihaver, udendørs opholdsarealer, parker og lignende:

  • Vejtrafikstøj: Lden 58 dB.
  • Støj fra virksomheder: De vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten er på hhv. 50, 45 og 40 dB for etageboligområder.
  • Støj fra jernbaner: Lden 64 dB.

Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet fra jernbaner ved de enkelte boliger.

  • Den vejledende grænseværdi for maksimalniveauet er 85 dB, og grænseværdien for vibrationer er 75 dB KB-vægtet accelerationsniveau.

For at undgå vibrationer er der i vejledningen fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand mellem spormidte og de nævnte arealanvendelser. Hvis det kan dokumenteres at vibrationsniveauet kan overholdes kan der dog bygges tættere ved sporet.
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretaget en undersøgelse af støj fra erhvervsområdet mod nord samt en beregning af støj fra jernbanen. Støjberegninger og løsninger er angivet i lydnotat fra Riis Akustik (januar 2015) og løsningerne er indarbejdet i lokalplanen. Beregningerne viser, at der skal etableres støjafskærmning mod jernbanen, for at de vejledende støjgrænser kan overholdes. Det har været styrende for disponering af bebyggelsen, at boliger og friarealer ikke belastes med uacceptable støj- eller vibrationsgener. Bebyggelsesplanen disponeres således, at parkeringsarealer og en eventuel parkeringskælder skal placeres nærmest jernbanen og dermed sikre boligbebyggelserne en passende afstand til jernbanen.
Forud for byggetilladelse skal det dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boliger og udendørs opholdsarealer kan overholdes.
Jernbanespor
I henhold til § 21c i Lov om Jernbaner må der ikke uden tilladelse fra Banedanmark:

  • foretages udgravninger eller opfyldninger eller anbringes materiel eller materialer i en sådan nærhed, at der kan opstå fare for driften.
  • føres ledninger over, under eller langs med banen.
  • ledes vand til banen eller dennes grøfter.
  • foretages arbejder i overkørsler eller overgange. Eventuelle nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af ulovlig trafik over sporet (typisk hegning) påhviler grundejer/bygherre.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Den fremtidige anvendelse til boligformål forudsætter, at der ikke må forekomme forhold, der kan indebære en sundhedsfare for kommende brugere. Området har tidligere været anvendt til industri og der er registreret mindre forekomster af forurenet jord jf. rapport fra Rambøl af feb. 2007.

Såfremt der konstateres yderligere jordforurening under grave- og anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes jf. jordforureningsloven § 71. Inden grunden kan benyttes til boligformål, skal Holbæk kommune og Region Sjælland give en § 8-tilladelse i henhold til jordforureningsloven.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Nationalmuseet har i 1967 foretaget en museal besigtigelse i den nordøstlige del af lokalplanområdet, hvor der blev fundet en stor sten med skåltegn. Denne blev flyttet til Holbæk Museum.

Der kan fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 03. juli 2013). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

•planforslagene ikke muliggør ændret anvendelse i forhold til gældende planlægning for området;

•planforslagenes øgede byggemuligheder ligger i forlængelse af eksisterende planlægning for området;

•lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser, som har til formål, at sikre miljøforhold for området, herunder støjforhold;

•planforslagene ikke medfører væsentlige trafikale ændringer;

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.