Servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget gennemført en servitutredegørelse ved landinspektør for matr. nre. 13ck, 98h, 98i og 98m Holbæk Markjorder.

Én tilstandsservitut er vurderet uforenelig med indeværende lokalplan og aflyses med den endelige vedtagelse, jf. planlovens § 15.

Ejer og bygherre er desuden forpligtigede til selv, at danne sig et overblik over de tinglyste servitutter og aflyse i nødvendigt omfang.

Det er desuden ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger.

På matr. nr. 13ck er følgende servitutter tinglyst:

01) 25.10.1960-6792-21. Dok om bebyggelse, benyttelse mv.

ad 01) Forældet, bør aflyses i h.t. lokalplanen.

På matr. nr. 98h er ingen servitutter tinglyst

På matr. nr. 98i er ingen servitutter tinglyst

På matr. nr. 98m er følgende servitutter tinglyst:

01) 30.05.1985-13451-21. Dok om transformerstation/anlæg mv.

ad 01) El-kabler er indtegnet på planen.

02) 30.11.2007.29057-21. Dok om kloakledninger mv.

ad 02) Kloakledninger er indtegnet på planen.