Baggrund

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en længere dialog mellem kommunen og grundejerne. Der er stor efterspørgsel på grunde i Holbæk Øst. Udviklingen af området primært til åben/lav bebyggelse (parcelhuse) sker efter konkrete ønsker fra grundejere og investorer. På en lille del af lokalplanområdet åbnes muligheden for i stedet at etablere tæt/lav-bebyggelse i form af rækkehuse. Det har desuden været et ønske fra grundejere og udviklere, at bevare det eksisterende bølgende terræn. Da det ses som et af områdets særlige kvaliteter.

Formål

Lokalplanen udlægger en del af arealet øst for Oldvejen, syd for Munkholmvej til boligområde med åben/lav bebyggelse. En placering og anvendelse, der for nuværende er stigende efterspørgsel på. I Kommuneplan 2013-25 ligger arealet mellem to områder udlagt til boligformål. Der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg, som udfylder hullet mellem de to allerede vedtagne kommuneplanrammer. Området er tidligere omtalt som potentiel grøn kile. Ændringen skyldes en revurdering af udviklingspotentialet, en genregistrering af vådområder i landskabet, samt konkrete ønsker fra grundejerne. Der udlægges fælles grønne friarealer samt interne stiforbindelser i området. For at sikre sammenhængen i hele området skeles der desuden til planlægningen af boligområdet Oldhøjen mod nord. Det er en del af lokalplanens formål, at bevare det eksisterende terræn i videst muligt omfang. Med lokalplanens vedtagelse overføres arealet fra landzone til byzone.