Borgerinddragelse

I forbindelse med planens opstart, er der afholdt 4 ugers fordebat fra d. 14. august til den 17. september 2017, hvor naboer og andre interesserede har haft mulighed for at komme med kommentarer og ideer.
Forslaget blev endvidere fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra d. 28. februar til d. 30. april 2018. Der blev afholdt borgermøde d. 5. april på rådhuset, hvor planens principper blev fremlagt. Det har ligeledes været muligt at indsende høringsvar og bemærkninger i løbet af de 8 uger. Administrationen har i den periode modtaget 13 høringssvar fra borgere og interessenter.

På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget yderligere undersøgelser af nedsivningsforholdene i området. Se nærmere i skemaet med behandling af høringssvar, samt i lokalplanens afsnit om "Energi og Forsyning".

Lokalplanforslaget blev sendt i supplerende 14-dages høring med henblik på, at muliggøre indgåelse af en udbygningsaftale - da det ifølge Planlovens §21b skal fremgå af lokalplanforslaget, at der foreligger et udkast til en sådan aftale.
Se nærmere under afsnittet om "Lokalplanens gennemførelse". Udbygningsaftalen vedrører fortorv og foranstaltninger til afvanding af Oldvejen. Der indkom ingen høringssvar i forbindelse med den supplerende høring.

Behandling af bemærkninger til fordebat

Administrationen har modtaget 6 svar i forbindelse med for-debatten.
Du kan se behandlingen af de indkomne bemærkninger her:

Bemærkninger og deres behandling

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 13 høringssvar i høringsperioden.
Behandlingen af høringssvarene vil fremgå her efter høringen er afsluttet:

Høringssvar og deres behandling