Lokalplanens indhold

Den kommende boligbebyggelse placeres i et landskabeligt område, hvor områdets naturlige terrænforhold søges bevaret i videst muligt omfang. Hvor der er gode muligheder for fælles aktiviteter og naturoplevelser tæt på den nye bebyggelse. Boligområdet bliver den nye afgrænsning af byen – overgangen mellem by og land.

Omfang og anvendelse:

Planforslagene muliggør opførslen af ca. 34 parcelhuse, eller alternativt 30 parcelhuse og 8 rækkehuse. Lokalplan 3.81 vil for parcelhuse give mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 30 % indenfor den enkelte matrikel, samt byggeri på op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. Ved rækkehusbebyggelse gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 35 %. Parcelhusgrundene anlægges med en størrelse på mellem 800 og 1200 m2.

Fælles arealer og grønne områder

Der etableres grønne fællesarealer indenfor området, som forbindes internt med stiforbindelser. Det vil være muligt at etablere mindre bygninger eller anlæg til leg, ophold og rekreativt formål indenfor de fælles grønne områder. Vest for området udgør Fælleden en større grøn kile i lokal sammenhæng. Det er en del af helhedsplanen for fremtidig udvikling af området, at indlægge en grøn kile øst for den nye udstykning.

Indenfor lokalplanområde 3.81 etableres vejadgang to steder fra Oldvejen.

Udseende:

Der er i lokalplanen fokus på udformningen af gadeforløb og fællesområder.
Lokalplanens bestemmelser og indførslen af byggelinjer de fleste steder sikrer, at området vil opleves sammenhængende på trods af brede muligheder for udformningen boligerne i området. Det tilskynder desuden, at boligerne orienterer sig mod gaden, og er med til at opbygge en fælles identitet og tryghed i området. Enkelte grunde er ikke omfattet af byggelinjen, hvis grundens placering og/eller udformning er uhensigtsmæssig i forhold til byggelinjen.

 

Tværsnit gennem lokalplanområdet. Boligerne orienterer sig mod gaden. Bebyggelsen tilpasser sig landskabet.
Klik for større version.

Terrænregulering:

Det er et fokus i lokalplanen, at bevare de eksisterende landskabtræk i videst muligt omfang. Indenfor lokalplanområdet gives mulighed for en terrænregulering på +/- 0,5 m. Med kuperingen af det eksisterende terræn vil det betyde, at boligernes udformning visse steder må underordne sig terrænets forløb. Lokalplanområdet vil udgøre kanten af byen mod det åbne land, og derfor spiller overgangene i landskabet en helt særlig rolle. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at det bølgende terræn fortsat kan opleves, samt at det afspejles i områdets byggestil. Læs mere i lokalplanens afsnit om miljø.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om lokal håndtering af regnvand og maksimalt tilladt befæstelse indenfor grundarealet af den enkelteejendom.

Delområder:

Lokalplanen inddeles i 4 delområder på anvendelseskortet (kortbilag 5):

Delområde I - Åben/lav- bebyggelse (parcelhuse)
Delområde II - tæt/lav -bebyggelse (række-/kædehuse)
Delområde III - Fælles grønt område mod nord.
Delområde IV - Fælles grønt område mod syd.

Læsning af illustrationsplaner:

Lokalplanområdet dækker 2 matrikler, som i det skitserede forslag udvikles af hver deres ejer/rådgiver. De vedlagte illustrationsplaner omfatter derfor 2 kortbilag. (Henholdsvis kortbilag 3 og 4).
Kortbilagene er påført nedenstående diagram for at lette læsningen af dem.

Klik for større version