Statslig og regional planlægning

Områdets udvikling til boligområde vurderes ikke, at være i strid med hverken statslig eller regional planlægning.
Se separate afsnit om kystnærhedszone og Natura2000 områder.

Kommuneplan 2013-2025

Udlægningen af området til boligformål er en naturlig forlængelse af Holbæk By mod øst. Tilføjelsen af kommuneplantillæg 42 udfylder et hul mellem 2 eksisterende boligrammer. Der vil indenfor rammeområdet være mulighed for at opføre åben/lav-bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30, samt tæt/lav-bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 35. Det stemmer overens med mulighederne i de omkringliggende boligrammer. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, men overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Kommuneplantillægget kan læses her og vedhæftes desuden som bilag til lokalplanens pdf.

Området har tidligere været omtalt som potentiel grøn kile. Ændringen skyldes en revurdering af udviklingspotentialet, en genregistrering af nærliggende vådområder, samt konkrete ønsker fra grundejerne. Dertil kommer planlægningsprincippet om, at udbygge byområder indefra og ud. altså kun at lægge nye rammeområder i tilknytning til eksisterende rammeområder.

Der udarbejdes derfor sideløbende et tillæg til kommuneplanen, som udlægger en ny ramme til boligformål (3.B19) og skaber sammenhæng mellem de to eksisterende rammeområder.

Oversigt kommuneplanrammer i området.
Tryk for stor version.

Eksisterende lokalplaner

Området har status som landzone frem til lokalplanens vedtagelse, hvorved området overgår til byzone. Der er ingen forudgående lokalplan for området.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Planen vil ikke få mærkbar indflydelse på nabokommunerne, da området ikke visuelt markerer sig i landskabet over længere afstande. Anvendelsen til boligformål har heller ikke større betydning for nabokommunerne. (Planlovens §29)

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er placeret indenfor 3 kilometers afstand fra kysten og ligger derfor indenfor kystnærhedszonen, ligesom størstedelen af Holbæk By. Området er derfor omfattet af planlovens § 16, stk. 3 og 4. Der tillades ikke bebyggelse med en højde over 8,5 m, og da det tilkommende område ligger bag eksisterende bebyggelse, vurderes det, at udvikling af området ikke vil påvirke kystlandskabet væsentligt.

Diverse udpegninger

Dele af området er i Kommuneplan 2007-2018 udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde. Med udviklingen af boligområdet mod vest, og byens udvidelse generelt bliver landbrugsjorden mindre attraktiv til dyrkning. Udpegningen udgår ved vedtagelsen af lokalplan 3.81. Dele af arealet er ligeledes udlagt til skovrejsning, denne udpegning udgår ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 42. Der er ikke §3-beskyttede arealer indenfor lokalplanområdet.

Nærmeste Natura 2000 områder er Udby Vig og Ryegaard begge 4,5 - 5 km væk.

Lokalplanområdet ligger i ”Område med drikkevandsinteresser” (OD). Nærmeste vandværksboring (DGU nr. 198.669) ligger 1500 meter sydøst for lokalplanområdet og indvinder vand til Tjebberup Vandværk. Der er ingen indvindingsinteresser i nærheden af lokalområdet. Det er ved planens miljøscreening vurderet, at udviklingen til boligområde ikke medfører en væsentlig fare for drikkevandsinteresser og grundvand i området.

Der er ikke registreret bilag IV-arter, eller formodning om deres tilstedeværelse indenfor lokalplanområdet.

Trafikforhold

Vejadgang:

Lokalplanområdet trafikbetjenes fra fra Oldvejen, som er kommunal vej. Der etableres 2 vejadgange til området. Der udlægges interne stier i lokalplanområdet, som forbinder til de omkringliggende boligområder. Via stisystemet kan opnåes forbindelse til asfalteret og belyst cykelsti, der vil fungere som skolevej. Der laves et arealudlæg langs Oldvejen til mulig fremtidig etablering af fortov og cykelsti. Med samme arealudlæg sikres oversigtsforholdene ved udkørsel fra boligområderne.

Den nordligste boligvej indenfor lokalplanområdet anlægges som "Opholds- og Legeområde" - en særlig kategorisering af vejareal, som udformes på de gående og legendes præmisser. Der stilles specifikke krav til skiltning, udformning og hastighed. Der fastsættes bl.a. en hastighedsgrænse på 15 km/t.

Stier og kollektiv trafik:

Lokalplanområdet ligger 3,5 km fra Holbæk Station. Området er i cykelafstand til bymidten. Der er cykelsti langs Munkholmvej, hvor der også kører flere buslinjer. I forbindelse med nærværende lokalplan 3.80, som udarbejdes for området nord for arealet tilhørende denne lokalplan, planlægges en asfalteret cykelsti til bl.a. skole. De grønne arealer forbindes internt med stier.

Vejudlæg og stiforbindelser i området - klik for større version

Offentlig service

Lokalplanområdet tilhører skoledistriktet for Holbæk By Skole - den nærmeste afdeling er Andreasskolen. Der ligger flere børneinstitutioner indenfor 1-2 kilometers afstand.
www.holbaek.dk kan du læse mere om Holbæk by. Holbæk Kommune har frit skolevalg.