Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at alle lokalplanforslag for nye boligområder så vidt muligt skal stille krav om håndtering af regnvand lokalt inden for området.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse skal opføres efter foreskrifterne i det gældende bygningsreglement. Bebyggelsens placering styres de fleste steder med byggelinjer, så der opnåes et godt, åbent og sammenhængende gadeforløb, hvilket er med til at skabe tryghed og trivsel i området.

Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af solcelleanlæg til produktion af elektricitet, såfremt disse integreres i bygningernes arkitektur

Transport

Områdets grønne friarealer forbindes internt med et stisystem. Stisystemet forbindes til de omkringliggende boligområder og cykelstier. Stinettet fører til bl.a. skoler, institutioner og grønne områder.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere fx regnvandssø og stiller krav til regnvandshåndtering.
Lokalplanen sætter krav om anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning.

Natur

Der udlægges et fælles grønt område på hver af de eksisterende matrikler. Planforslagene sikrer, at min. 10 % af lokalplanens areal skal anlægges som fælles friareal for lokalplanområdets beboere. Områderne bliver internt forbundet med et stisystem.
Vest for området udgør Fælleden en større grøn kile for lokalområdet. Det er en del af helhedsplanen for fremtidig udvikling af området også at indlægge en grøn kile øst for den nye udstykning.

Sundhed og trivsel

Der etableres 2 grønne fællesarealer indenfor lokalplanområdet, som giver mulighed for udendørs leg og ophold.

Området ligger indenfor cykelafstand til midtbyen og stationen. Der er ligeledes kort afstand til indkøb, og børneinstitutioner.

Det vurderes, at der ikke er behov for udarbejdelse af en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for at fremme sundhed inden for lokalplanområdet.