Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune. Alternativt kan der etableres fælles varmeforsyning for den samlede bebyggelse, eksempelvis i form af blokvarmeanlæg, evt. jordvarmeanlæg og lignende. Opvarmning skal baseres på vedvarende energi.

Jvf. Bygningsreglementets §7.1 stk. 7 - der. bl.a. lægger op til følgende fortolkning:
Med vedvarende energi forstås energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i form af bl.a. vindkraft, solenergi, varmepumper, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg biogas og bioolie.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra FORS A/S vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området skal udelukkende spildevandskloakeres og regnvand skal håndteres indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er ikke i sin helhed omfattet af Spildevandsplan 2016-2022 for Holbæk Kommune, og realisering af lokalplanen forudsætter derfor, at der bliver udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen. Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse lavet en undersøgelse af nedsivningsforholdene i området.

Regnvand afledes i videst muligt omfang lokalt. Ligeledes anbefales det, at vejvand efter fornøden rensning skal nedsives. Nedsivningsanlæg skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning. Det forventes, at det udførte kloakanlæg overtages af FORS A/S på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.

Inden kloakanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem FORS A/S og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med FORS A/S overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted. Det kan desuden indgå i denne aftale, hvorvidt FORS A/S skal have medlemspligt til grundejerforeningen såfremt der træffes aftale om overtagelse af areal. FORS A/S kan kun undtages for medlemspligt, såfremt det indgår i aftalen, at FORS A/S forestår drift og vedligehold af de overtagne arealer efter en standard svarende min. til den opretholdt af grundejerforeningens vedtægter.

Der skal søges om byggetilladelse/afløbstilladelse/nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune. Der tages yderligere stilling til den konkrete afledning af regnvand gennem en eventuel byggeansøgning.

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos FORS A/S.
Det er FORS A/S der afgør, om man ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.

Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse lavet en undersøgelse af nedsivningsforholdene i området. Rapporten konkluderer, at det bør være muligt, at nedsive hverdagsregn på egen grund. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget yderligere undersøgelser af nedsivningsforholdene i området. De supplerende undersøgelser konkluderer ligeledes, at det bør være muligt at nedsive hverdagsregn på egen grund.

Vand fra veje og fællesarealer opsamles i regnvandsbassiner og ledes ved behov forsinket (0,3 l/s/red.) til et eksisterende dræn mod syd.
Til håndtering af ekstremregn etableres en tværgående "regnvandssti" (jvf. kortbilag 5), som udformes med en hældning og profil, der vil styre vandets færden til lavtliggende terræn mod syd. Forbindelse til drænet mod syd etableres under regnvandsstien. På den måde sikres lettere adgang til vedligehold af rørene, samt at arealet, hvor drænet ligger vil tilhøre grundejerforeningen.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.