Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet, bestående af henholdsvist matrikel 78 og 80a - Holbæk markjorder ejes for nuværende af de respektive udviklere på projektet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodning vil blive gennemført på ejers foranledning. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører lokalplanen ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Udformning og anlæg af forsyningsledninger, trafikanlæg, støjafskærmning m.v. skal ske efter aftale med de respektive myndigheder herom, jf. de særskilte afsnit.

Udbygningsaftale:
Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale mellem Holbæk Kommune og de respektive ejere af matrikel 78 og 80a, Holbæk Markjorder.
Aftalens overordnede indhold:

  • Etablering af fortov på den østlige side af Oldvejen.
  • Etablering af trug til afvanding og håndtering af regnvand fra Oldvejen mod lokalplanområdet.

De ovennævnte anlæg etableres indenfor den udlagte arealreservation af 5 m langs Oldvejen, på et stykke i forlængelse deraf langs Oldvejen indenfor matrikel 78, samt hvor pladsen tillader det indenfor Oldvejens matrikel.

Udbygningsaftalen skal godkendes samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

Note: I henhold til Planlovens § 21B kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet.