Støj

Ifølge de gældende krav fra miljøstyrelsen må udendørs opholdsarealer i boligområder højest have en støjbelastning på 58dB. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udført en analyse af trafik og støjpåvirkning fra Oldvejen.

Beregningerne viser at støjkravene kan overholdes på langt størstedelen af lokalplanområdet. Pånær et kort stykke af grundene tættest mod Oldvejen. Støjnotatet konkluderer, at de yderstliggende parceller kan beskyttes tilstrækkeligt mod støj ved opsætning af en 1,8m høj støjskærm. Se også lokalplanens kortbilag 7.

Det er imidlertid også muligt at udstykke området så støjproblematikken helt undgåes. Ved at anlægge området således, at fremtidige have/opholdsarealer ikke ligger i den zone, der vurderes til, at blive støjpåvirkede udover de 58dB. (Støjkort A)

Analyse af påvirkningen fra trafikstøj. Før og efter etablering af afskærmning.
Klik for større version.

Støjkort A: uden afskærmning.

Støjkort B: med afskærmning.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Udformning og beplantning af støjskærm

Lokalplanens bestemmelser sætter krav til, at støjskærmen er udført før ibrugtagning.

Støjafskærmningen skal desuden beplantes med fx slyng- eller klatreplanter, så den fremstår som en grøn hæk. Alternativt kan der plantes en hæk, som skjuler skærmen fra vej.

Beplantning og afskærmning skal etableres således at arealudlægget på 5m mod Oldvejen til oversigtsareal samt evt. fremtidig fortov/cykelsti respekteres fuldt ud.

Eksempler på støjskærm, der skjules som hæk:

 

Forhold til terræn

Eksisterende terræn

Landskabet bugter sig og der er en del niveauforskel i det eksisterende terræn. Højeste punkt indenfor lokalplanområdet ligger i kote 31, lavest punkt i kote 25-26.

Eksempler på, hvordan det eksisterende terræn bølger og bugter sig.

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser, som begrænser mulighederne for terrænregulering i området. Indenfor den enkelte grund fastsættes muligheden for terrænregulering til +/- 0,5 meter. Der må desuden ikke ske terrænregulering indenfor 1 meter fra skel. Landskabet skal fortsat bevare de bløde kurver og der må derfor ikke opsættes støttemure og lignende. Omkring legepladser og regnvandsanlæg, hvor der kan være behov for lidt større tilpasning.

Det har betydning for, hvordan boligerne kan udformes på den enkelte grund. Således vil lokalplanområdets terræn stadig til en vis grad kunne opleves og afspejles i den kommende bebyggelse. Det er derfor vigtigt, at man som køber tager stilling til, hvordan terrænet passer til den bolig, man ønsker at placere på grunden.

Eksempler på tilpasning til terræn

Eksempler på bebyggelse med forskudte etager, der arkitektonisk udnytter terrænets naturlige fald. Fra den ene side fremgår huset i et plan, men i 2 etager fra den anden side. Terrænspringene udnyttes desuden til at trække lys ind i husene og placere hævede terrasser og lignende.

Tilpasningen af boligerne til terrænet giver mulighed for varierede og spændende arkitektoniske udtryk rundt i området.

 

Overvejelser inden du vælger grund:

  • En bygning placeret på langs af højdekurverne kan give et plant gulv uden niveauspring og en have, hvor terrænet må tilpasses mere.
  • Bebyggelse på tværs af højdekurverne kan give et hus med forskudte niveauer og en have, der ikke kræver så store terrænbearbejdninger.
  • Bebyggelse i 1 1/2 eller 2 friholder en større del af grundarealet og kan lette behovet for tilpasning af terrænet.

Eksempler på planens bestemmelser om terrænregulering:

§ 11.1 Det naturlige terræn skal i videst mulige omfang bevares. Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til det naturlige terræn.

§ 11.2 Terrænregulering i og mod skel må ikke ske med støttemure, men skal afsluttes i flade, bløde kurver med maksimal hældning på 1:5. Terrænreguleringer tættere på skel end 1 m er ikke tilladt.

Jordforurening

Der er ikke viden eller formodning om jordforurening inden for arealet. Flytning af jord kræver tilladelse fra Holbæk Kommune.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er i Museum Vestsjællands arkiver registreret mange fund fra bronze- og jernalderen, samt flere overpløjede gravhøje indenfor nærområdet. Der er altså muligvis væsentlige arkæologiske interesser indenfor lokalplanområdet, det forventes dog ikke, at disse er bevaret.

Der kan dog sagtens fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Før jordarbejder har bygherre/entreprenør altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jf. museumslovens § 25.
Herved har bygherre og entreprenør de bedste muligheder for at undgå uplanlagt standsning af anlægsarbejdet og undgå udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 425 af 18. maj 2016). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Planområdet udelukkende vurderes, at vedrøre et mindre område på lokalt plan, som er en naturlig udbygning af byen mod øst.
  • Planforslagenes anvendelse ligger i forlængelse af det eksisterende i området.
  • Lokalplanforslagets bestemmelser sikrer, at bebyggelsens højde ikke overstiger 8,5 m.
  • At den med planerne muliggjorte udbygning ikke indebærer væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.