I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er

1.1 at udlægge området til helårsbeboelse.

1.2 at udlægge området til støjafskærmende foranstaltninger.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matr. nr. 1alø, ladegården, Holbæk Jorder samt en del af af matr. nr. 1a, Ladegården, Holbæk Jorder.

2.2 Lokalplanområdet på 5300 m² er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

2.3 Lokalplanområdet opdeles i to delområder, I og II, som vist på kortbilag 5.

3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse, med dertilhørende fælles parkeringsareal, friarealer og miljøstation.

3.2 Delområde II må kun anvendes til støjafskærmning, i form af en støjvold.

4.1 Udstykning af området skal ske efter principperne vist på kortbilag 5.

4.2 Indenfor delområde I må der maks. udstykkes 11 matrikler til beboelse, i to sammenhængde blokke af hhv. maks. 5 og 6 matrikler, jf. kortbilag 5.

4.3 En matrikel skal minimum have en grundstørrelse på 115 m² og være minimum 5 m bred.

4.4 Vej, adgangsstier og parkering skal udstykkes som én selvstændig matrikel, der sikrer adgang til samtlige boliger, jf. kortbilag 5.

5.1 Bebyggelse må kun opføres indenfor delområde I.

5.2 Det bebyggede areal samt arealet af overdækninger, pr. boligmatrikel, må samlet maks. udgøre 2/3 af grundens størrelse.

5.3 Boligbebyggelse (inkl. udestuer) må kun opføres indenfor de angivne byggefelter A og B, jf. kortbilag 5.

5.4 Indenfor byggefelt A må der maks. opføres 6 boliger, indenfor byggefelt B må der maks. opføres 5 boliger.

5.5 Boligbebyggelse må opføres i maks. 2 etager.

5.6 Boligbebyggelse må opføres i en højde på maks. 8,5 m over terræn.

5.7 Parkeringsarealet må kun overdækkes med tagflader, over den respektive gruppe af parkeringspladser, jf. kortbilag 5.

5.8 Mindre bygninger og overdækninger til fælles brug, må opføres indenfor områdets legeplads- og opholdsareal, alternativt indenfor byggefelt C, jf. kortbilag 5.

5.9 Befæstelsesgraden må ikke overstige 50% for området.

6.1 Boligbebyggelsens facader skal udføres i mursten, beton, eller facadeelementer i kompositmateriale, der pudses.

6.2 Boligbebyggelsens facaderne skal fremstå hvide, mindre facadepartier må fremstå i træ eller metal.

6.3 Småbygninger, såsom private og fælles udhuse samt miljøstation, skal fremstå med træbeklædte facader, enten ubehandlede eller i sort, mørkegrå eller mørkebrun farve. Drivhuse er undtaget denne bestemmelse, og må også fremstå i glas eller PVC.

6.4 Boligbebyggelse, private og fælles udhuse samt overdækninger, skal udføres med flade tage eller ensidig taghældning på maks. 10 grader. Drivhuse og legehuse er undtaget denne bestemmelse, og må også udføres med saddeltag.

6.5 Tage på boligbebyggelse, private og fælles udhuse samt overdækning over parkeringspladser, skal dækkes med tagpap, tagplader eller udføres som beplantede, grønne tage.

6.6 Tage på boligbebyggelse, private og fælles udhuse samt overdækning over parkeringspladser, skal fremstå sorte, mørkegrå eller mørkebrune, med mindre de beplantes.

6.7 Tage på drivhuse, legehuse samt private overdækninger og udestuer skal udføres i tagpap, plademateriale, grønne beplantede tage, glas eller PVC. Ved dækkende materiale skal tage fremstå sorte, mørkegrå eller mørkebrune.

7.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Torpet.

7.2 Vej A-B og adgangsstier skal anlægges efter principperne vist på kortbilag 5.

7.3 Vej A-B udlægges til privat fællesvej.

7.4 Vej og stier skal anlægges med fast belægning og belysning.

7.5 Der skal anlægges én fælles bilparkeringsplads samt cykelparkering for området, efter principperne vist på kortbilag 5.

7.6 Der skal anlægges minimum 1,5 bilparkeringsplads per boligenhed.

7.7 Der skal anlægges cykelparkering, minimum 1 per boligenhed.

8.1 Skiltning må kun udføres indenfor delområde I, som navne- og husnummerskiltning

Delområde I

9.1 Terrænet må reguleres maks. +/- 0,5 m i forhold til det naturlige terræn, jf. kortbilag 6.

9.2 Terrænregulering i skråningen omkring byggefelt A skal udføres i bløde, landskabelige overgange ned mod søen, som minder om det naturlige terræn.

9.3 Indenfor et på kortbilag 6 anvist, afgrænset areal, tillades terrænregulering +/- 1 m i forhold til det naturlige terræn.

9.4 Støttemure må kun etableres rundt om opholds- og legeplads, jf. kortbilag 6.

9.5 Støttemure må have en højde på maks. 1 m.

Hegn

10.1 Hegn i boligernes forhaver skal udføres som afskærmning beklædt med bræddebeklædning tilsvarende udhusenes facader, i en højde af maks. 2 m. Undtaget herfra er gavlboligerne i byggefelt A, som delvist skal afskærmes med bøgehæk, jf. §10.2 samt kortbilag 3.

10.2 Hegn i forhaver til boligerne i byggefelt B, ud mod Torpet, kan udføres som støjhegn.

10.3 Hegn i skel i baghaver, samt rundt om gavlboliger, skal fremstå som bøgehæk, i en maks. højde af 1,8 m.

10.4 I skel mellem terrassedæk, i boligernes baghaver, kan bøgehæk erstattes af, eller suppleres med, afskærmning med bræddebeklædning, tilsvarende afskærmning i forhaver, i en højde af maks. 2 m.

10.5 I baghaver til boligrækken i byggefelt A kan hæk undlades i sydligt skel, ud mod søen, jf. kortbilag 3.

Fælles friarealer

10.6 Der udlægges fælles friarealer som vist på kortbilag 5.

10.7 Der skal anlægges en legeplads på opholdsarealet mellem byggefelt A og B, jf. kortbilag 5

10.8 Mindre udhuse eller overdækninger til områdets fælles brug, må opføres indenfor lege- og opholdsområdet, eller indenfor byggefelt C, jf. kortbilag 5.

Beplantning

Delområde I

10.9 Lege- og opholdsarealet mellem byggefelt A og B, skal henligge som græsflade og må beplantes med træer, gruppe af buske samt indhegnes med bøgehæk.

10.10 Friarealet ned mod søen i syd, der omkrandser byggefelt A, skal henligge som græsflade og må kun beplantes med træer. Arealet må ikke indhegnes.

Delområde II

10.11 Støjvolden skal tilsås med græs.

10.12 Mod Stenhusvej skal støjvolden beplantes i tre rækker, med Hvidtjørn, Mirabel, Stilk-Eg, Hassel, Vildæble og Mangeblomstret rose.

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation, skal være indesluttet i bygningerne eller udføres som en del af bygningernes arkitektur.

11.2 Fritliggene tekniske anlæg, såsom transformerstationer, skal placeres under hensynstagen til nabobebyggelse og udføres i en materialitet og farveskala tilsvarende udhuse og mindre bygninger i området.

11.3 Ledninger skal føres i jorden.

12.1 Der skal etableres en støjvold i delområde II, for at skærme boligområdet fra trafikstøj.

12.2 Støjvolden skal anlægges i en højde af 2 m, og med en hældning på 1:1,5. På hver side af volden skal der fritholdes en rabat på 1 m, mod skel.

12.3 Hegn i forhaver til boligerne i byggefelt B kan udføres som støjhegn.

13.1 Solenergianlæg må kun opsættes på bygningers tage, indenfor delområde I.

13.2 Glanstallet for solenergianlæg må maks. være 30.

14.1 Samtlige grundejere i lokalplanområde 2.88 har pligt til at blive medlemmer i en grundejerforening.

Der er tre alternativer for medlemskab:
A. Ejere i lokalplanområdet tilsluttes Grundejerforeningen Ladegården, såfremt foreningen tillader dette.
B. Ejere i lokalplanområde tilsluttes foreningen som ejerne i lokalplanområde 2.76 opretter, såfremt dette sker og foreningen tillader dette.
C. Såfremt A eller B ikke tillades, opretter ejerne i lokalplanområde 2.88 en selvstændig grundejerforening.

Ved alternativ C gælder følgende:

14.2 En ny grundejerforening skal senest oprettes når 6 af de 11 boliger i lokalplanområdet er taget i brug.

14.3 Grundejerforeningen har pligt at udarbejde sine vedtægter, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Senere ændringer skal ligeledes godkendes af Kommunalbestyrelsen.

14.4 Grundejerforeningen har pligt at tage skøde på fælles friarealer indenfor lokalplanområdet.