Lokalplanens indhold


Lokalplanen muliggør opførelsen af op til 11 tæt-lav boliger. Området er et tidligere delområde i en større lokalplan, og planlægges med øje for, at det fortsat skal opfattes som en del af en større helhed. Derfor videreføres principperne for bebyggelsen i det omkringliggende boligområde.

Områdets overordnede disponering
Lokalplanområdet opdeles i to delområder, I og II. Delområde I skal anvendes til boligformål, med tilhørende parkering og friarealer. I delområdet II, langs Stenhusvej, skal der etableres en støjvold, således at Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj i boligområder overholdes. Støjvolden er en forudsætning for lokalplanens realisering.

Boligbebyggelse kan opføres i to rækker, indenfor to angivne byggefelter, A og B, beliggende hhv. ned mod søen i syd og ud mod Torpet i nord. Indenfor byggefelt A må der opføres maks. 6 boligenheder, indenfor B må der opføres maks. 5. En udstykket boligmatrikel skal have en størrelse på mindst 115 m² . Bebyggelsens samlede fodaftryk samt overdækninger, må samlet udgøre 2/3 af grundens størrelse.

Eksempel 1: En udstykket matrikel på 115 m², beliggende ud mod Torpet i byggefelt B, må bebygges med i alt 76 m². Der opføres et rækkehus i to etager, på i alt 95 m², hvis bebyggede areal således er 47,5 m². Det giver 28,5 m² til et udhus i forhaven, og en/et eventuel overdækning, udstue, drivhus eller legehus i baghaven.

Eksempel 2: En udstykket matrikel på 140 m², beliggende ned mod søen i byggefelt A, må bebygges med 92,4 m². Der opføres et rækkehus i to etager, på i alt 125 m², hvis bebyggede areal således er 62,5 m². Det giver 30 m² til et udhus i forhaven og en eventuel overdækning

Vejadgang til området sker fra Torpet. Det eksisterende vejstykke indenfor området, som idag er kommunal vej, udlægges til privat fællevej A-B. I forlængelse af vej A-B etableres en parkeringplads til biler og cykler, mellem de to boligrækker. Her anlægges også et friareal til leg og ophold. Samtlige boliger gives dermed direkte adgang til bil- og cykelparkering og grønne uderum. De centralt beliggende fællesarealer danner en intern sammenhæng mellem boligerne, i en såvel fysisk som social forstand.

I kraft af de to rækkers respektive placering, skabes samhørighed med tilstødende bebyggelse mod både nord og øst. Den mindre række er beliggende parallelt med Torpet, tilsvarende de kommende tæt-lav boliger på den anden side af indkørselsvejen. Den større række ligger i fortsættelse af den eksisterende boligbebyggelse langs Brynet, der omkranser søen. Grønne friarealer og stier kobler sig på eksisterende uderum og vej- og stiforbindelser. Områdets organisering og hovedtræk binder nyt og eksisterende sammen til en velfungerende helhed.

Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden
Bebyggelse i området skal opføres som en ensartet helhed, der fastholder en arkitektonisk høj kvalitet. Boligrækkerne opføres i to plan, med en maks. højde på 8,5 m og med enheder på 95-125 m². Hver bolig har en forhave med et udhus, samt en baghave der vender ud mod de grønne, fælles friarealer. Boligerne i byggefelt A er beliggende i en skråning. For at optage terrænforskellen fra for- til baghave, har disse boliger direkte udgang til et terrassedæk med en opholdstrappe ned mod søen.

Bygningerne opføres i et moderne arkitektonisk udtryk, med et stilrent og funktionalistisk formsprog. De skal fremstå med hvide facader og flade tage. Facader på udhuse i forhaver og mindre småhuse skal udføres med bræddebeklædning i sort, grå eller brun farve.

Parkeringspladser må overdækkes, forudsat at overdækningen udføres som én vandret tagflade uden vægge, over den respektive gruppe af p-pladser. Konstruktionen skal udføres i stål eller træ og holdes i samme farve som udhuse og småbygninger.

Ubebyggede arealer og grønne fællesrum
Områdets beliggenhed ud til søen, udnyttes ved at placere boligrækkerne på hhv. det flade højtliggende plateau og på toppen af skråningen mod søen. Det giver boligerne gode udsigtsforhold mod naturen. Samtidig friholdes græsarealet ned mod søen, så områdets beboere uhindret kan gå tur rundt om vandet. De private baghaver til boligerne i den sydlige række, har direkte adgang til græsarealet ned mod søen og kan lade grænsen mellem have og natur være udefineret. Der dannes et grønt uderum på hver side af den sydlige boliglænge, forbundet ved passagen langs søen. Centralt i området, mellem de to boligrækker, anlægges og beplantes et areal med legeplads og siddemuligheder. Uderummene forbindes internt med stier, som kobles på eksisterende infrastruktur og friarealer i det omkringliggende område.

På lege- og opholdsarealet mellem boliglængerne tillades opførelse af mindre bygninger eller anlæg til fælles brug, fx en overdækning eller et udhus til vedligehold af området. Endvidere tillades mindre bygninger og overdækninger til fælles brug, indenfor et afgrænset byggefelt C, sydvest for boligerne, ude på det grønne friareal ud mod søen. Øvrige grønne friarealer skal holdes ubebyggede.

Forhaver skal afskærmes med hegn der bræddebeklædes, tilsvarende udhusenes facader, i maks. 2 m højde. hegn i skel i baghaver skal udføres som bøgehæk i maks. 1,8 m højde. Terrassedæk kan afskærmes med samme type bræddebeklædt afskærmning som forhaver.

Terrænregulering
Området har et skrånende terræn, fra nord til syd. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om terrænregulering, som skal sikre, at de grønne friarealer der ligger ned mod søen bevares så vidt mulig med en karakter af urørt græsareal. Lokalplanen imødekommer behovet for en eventuelt større terrænregulering ved forhaver og adgangssti til den sydlige boligrække, i byggefelt B. For at optage niveauforskellen mellem adgangsti og opholdareal, tillades en lav støttemur langs leg- og opholdsarealet, i en højde af maks. 1 m.

Principsnit igennem området