Lokalplanområdet

Planområdet ligger i den vestlige del af Holbæk by. Arealet er ca. 5300 m² og ligger i byzone. Det omfatter, forud for udstykning, matrikel nr. 1alø, Ladegården, Holbæk Jorder samt en del af matrikel 1a.

Området er beliggende mellem bybebyggelse og naturområde, i det sydvestlige hjørne af et større boligområde mellem Stenhusvej og Torbenlund Skov. Fra nord skråner terrænet ned mod en naturbeskyttet sø, beliggende direkte syd for området. Øst for området, langs Brynet, er søen omkranset af rækkehusbebyggelse i ét plan, med hvide facader og tage med ensidig taghældning. Mod vest afgrænses området af Stenhusvej og Holbæk Megacenter, hvor der ligger butikker med pladskrævende varer og bilforhandlere. Endelig afgrænses området mod nord af indkørselsvejen fra Stenhusvej til Torpet, hvor der på den anden side af vejen skal etableres rækkehuse i to plan, med flade tage.

Den nordlige del af planområdet, ved Torpet, har et forholdsvist fladt terræn beliggende i kote 33-34. I den sydlige del falder terrænet ned mod søen, til kote 30. Terrænforholdene giver planområdet en naturlig orientering mod søen, med fine udsigtsforhold ud over den omkringliggende natur.

Der er anlagt vejadgang til planområdet i forlængelse af Torpet, tænkt til at betjene den restaurant, som ifølge det tidligere udarbejdede plangrundlag skulle etableres på ejendommen. Vejadgangen bevares og området disponeres ud fra eksisterende forhold, med henblik på at så vidt mulig bevare det naturlige terræn.

Kig mod sydvest. Området set fra Torpet.

Kig mod nordøst. De hvide rækkehuse langs Brynet ses i baggrunden.

Udsigten ud over søen, fra Torpet.

Indkørselsvejen fra Stenhusvej til Torpet. Planområdet til venstre, Holbæk Megacenter i baggrunden.

Eksisterende vejadgang til planområdet, i forlængelse af Torpet. Planområdet til højre, Brynet til venstre.