Kommuneplan 2017

I kommuneplan 2017 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde 2.B01. Rammen udlægger området til boligformål, kontor- og serviceerhverv. Den foreskriver at ny bebyggelse må opføres i maksimalt to etager, i en maksimal højde på 9 m. Bebyggelsesprocenten for området må maksimalt udgøre 50 %. Kommuneplanrammen gør særligt opmærksom på, at ny bebyggelse skal placeres under hensyntagen til stedets særlige landskabelige værdier, det kuperede terræn og nærheden til Torbenlund skov.

Lokalplanplanlægning skal endvidere ske i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer. For områder med tæt-lavt boligbyggeri foreskrives en befæstelsesgrad på maks. 50 %, samt at der anlægges minimum 1,5 p-plads pr. bolig. Derudover skal der udlægges fælles friarealer af hensigtsmæssig størrelse og god kvalitet, minimum 10 % af lokalplanområdets størrelse.

Lokalplanen er udarbejdet med afsæt i ovenstående bestemmelser i kommuneplanens generelle og specifikke rammer.

Eksisterende lokalplaner

Området har hidtil været omfattet af Lokalplan 2.48, Boligområde øst for Stenhusvej, delområde C2 samt et stykke af delområde C4. Planen udlægger C2 til serviceerhverv (restaurant) og C4 til offentligt grønt område til diverse vejudlæg og støjdæmpende foranstaltninger.

I foreliggende lokalplan 2.88 udlægges det tidligere delområde C2 til delområdet I, der skal anvendes til boligformål. Delområde C4 udlægges til delområde II, og ændrer ikke anvendelse. Delområde C4/II er medtaget i lokalplan 2.88 for at sikre etablering af støjafskærmning ud mod Stenhusvej, i forbindelse med opførelsen af boliger indenfor planområdet.

Lokalplan 2.48 aflyses for så vidt angår afgrænsningen af lokalplan 2.88.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende indenfor 3 km fra kysten, i kystnærhedszonen. Området er dermed omfattet af Planlovens § 16, stk. 3 og 4, som foreskriver at der skal redegøres for ny bebyggelses visuelle påvirkning af omgivelserne. Den nye bebyggelse opføres inde i bystrukturen, bag eksisterende bebyggelse set fra kysten, i maksimalt 8,5 m højde. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at områdets bebyggelse ikke påvirker kystlandskabet og oplevelsen af dette.

Diverse udpegninger

Der er ikke udpeget nogen bindinger indenfor lokalplanområdet. Området grænser op til en beskyttet sø, jf. Naturbeskyttelseslovens §3.

Trafikforhold

Den eksisterende vej indenfor lokalplanområdet er idag kommunal vej, tænkt at betjene serviceformål på ejendommen. I medfør af lokalplanen nedlægges den kommunale vej og udlægges som privat fællesvej.

Kollektiv bustrafik kører langs Stenhusvej, med et busstoppested ca. 60 m fra indkørslen til lokalplanområdet. Langs Stenhusvej er der også anlagt cykelsti. Holbæk Station og busterminal ligger i en afstand af ca. 3 km fra lokalplanområdet.

Offentlig service

Området hører under Holbæk By Skole skoledistrikt, afdelingen Absalon samt Dagtilbud Holbæk By. Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne uden for eget skoledistrikt. For Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises til kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk

Varieret butiksforsyning og dagligvarebutik findes i eller i tilknytning til Holbæk Megacenter, indenfor en afstand af ca. 300 m.