Byggeri og planlægning

Opførelse af ny bebyggelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i henhold til Bygningsreglementet, hvorved det sikres, at ressourceforbruget lever op til gældende lovgivning.

Planområdets disponering med hensyn til placering af bygninger, tager højde for at samtlige boliger får gode dagslysforhold og adgang til grønne friarealer. Bygninger indenfor lokalplanområdet skal udføres efter en samlet plan, og i sunde materialer. Det sikrer en høj kvalitet for såvel den enkelte bolig som for området som helhed.

Lokalplanen muliggør, at der kan opsættes solenergianlæg på boliglængernes tage.

Transport

Planområdet ligger i direkte tilknytning til det kollektive trafiknet samt cykelsti på Stenhusvej.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen sikrer udendørs opholdsarealer af hensigtsmæssig størrelse og af god kvalitet. Der udlægges både større fælles, offentlige friarealer samt mindre private haver i tilknytning til boligerne.

Fra området er der god tilgængelighed til:

  • Store grønne områder umiddelbart op til lokalplanområdet
  • Torbenlund skov - stort naturområde
  • Indkøb - 150-500 m fra lokalplanens bebyggelse
  • Offentlig transport

Der skal etableres støjafskærmning mod Stenhusvej og dokumenteres at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj i boligområder overholdes.