Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Ved nybyggeri er der tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, idet der er naturgas i området. Der er muligt at erstatte eller supplere naturgasforsyningen med et anlæg baseret på vedvarende energi, jf. bekendtgørelse nr. 904 af 24/06/2016, §19 stk. 3 og som er nævnt i §15 stk. 1, pkt. 2 og 3.

Eksempel på vedvarende energikilder er jordvarme, varmepumpe og træfyr. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr. Der tillades opsætning af solenergianlæg, jf. lokalplanens § 14. Supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011, § 15 stk. 2.).

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området vandforsynes af FORS A/S. Realisering af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet forudsætter tilslutning.

Regn- og spildevand

Spildevandsplanen udlægger området til separatkloakering. Forudsat at lokalplanområdet udstykkes, med én bolig pr. matrikel, vil Fors overtage og drifte det regn- og spildevandsanlæg som anlægges i området. Overtagelsen forudsætter en godkendt udstykningsplan samt en godkendt aftale mellem grundejer og Fors.

Såfremt området ikke udstykkes, skal regn- og spildevandsledninger til boligerne indenfor én matrikel, etableres som et privat anlæg. Fremtidig drift og og vedligehold tilfalder grundejer og det skal oprettes et spildevandslav.

Der opkræves tilslutningsbidrag pr. boligenhed.

Holbæk Kommunes spildevandsplan foreskriver en befæstelsesgrad på maks. 50 %, for området som helhed. Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene tillader det. Derudover tillader lokalplanen etablering af grønne tage samt regnvandsbede, m.fl. løsninger på lokal håndtering af regnvand.

Tilladelser til kloaktilslutning samt nedsivning skal søges hos Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald skal bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Der etableres en miljøstation i lokalplanområdet, ud mod indkørslen fra Torpet.