Lokalplanens gennemførelse

Planområdet er privatejet, på nær det areal som er udlagt til støjvold langs Stenhusvej. Realisering af den bebyggelse som lokalplanen muliggør sker således på foranledning af en privat udvikler. Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 19. juni 2019 accepteret at sælge arealet udlagt til etablering af støjvolden, samt det vejstykke af Torpet som ligger indenfor lokalplanområdet.

Udformning og anlæg af forsyningsledninger, parkeringsarealer mv., skal ske efter aftale med de respektive myndigheder herom, jf. de særskilte afsnit. Udvikler afholder endvidere udgifter til følgeanlæg i forbindelse med vejoverkørsler, mv.