Støj

Planområdet ligger ud til Stenhusvej. Der er det en forudsætning for at realisering af boligbyggeri indenfor planområdet, at der etableres støjafskærmende foranstaltninger ud mod Stenhusvej.

Støjvold

Der skal etableres en støjvold i Delområde II, således at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj overholdes.

Støjvolden skal minimum være 2 m høj og anlægges med en hældning på 1:1,5, med en rabat på 1 m, på hver side. Volden skal tilsås med græs.

Mod Stenhusvej skal volden beplantes i tre rækker, med en rækkeafstand på 150 cm. Planterne skal sættes med en afstand på 100 cm, efter følgende procentvise fordeling:

Inderste række, mod boliger: Hvidtjørn 25%, Mirabel 25%, Stilk-Eg 50%.

Yderste række, mod Stenhusvej: Hassel 25%, Vildæble 25%, Mirabel 25%, Mangeblomstret rose 25%.

Anlæggelse af støjvolden kræver eventuelt en miljøgodkendelse efter Miljøstyrelsens godkendelsesbekendtgørelse listepunkt K 206, om nyttiggørelsen af ikke farligt affald. For yderligere information skal jord@holb.dk kontaktes.

Principsnit for støjvold, der viser dimensioner samt beplantning.

Supplerende støjafskærmning mod Torpet

Hegn i forhaverne til de boliger der ligger ud mod Torpet, kan udføres som støjhegn, således at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj overholdes.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke registreret eller kortlagt jordforurening indenfor planområdet.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog sagtens fremkomme fund i forbindelse med byggemodning eller andre gravearbejder. Museumslovens § 25 foreskriver at bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse, forud for igangsætning af arbejdet.

Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. Museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 1225 af 25-10-2018). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse

1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller

2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planer der vurderes at være omfattede af Efter § 8, stk. 2, nr. 1, skal kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Foreliggende lokalplan er udarbejdet for at muliggøre boligbebyggelse, i et allerede planlagt og udbygget boligområde. Planområdet udgør er areal på blot 5300 m² og området beholder sin zonestatus i den nye planlægning. Således vurderes, at det her er tale om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning, i et mindre områder på lokalt plan.

Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Området ligger i byzone og er omgivet af bymæssig bebyggelse
  • Områdets nye anvendelse ligger i forlængelse af omkringliggende bebyggelse
  • Planen fastsætter bestemmelse om en maks. bygningshøjde på 8,5 m
  • Planen ikke indebærer ændringer i eksisterende trafikale forhold
  • Der ikke er registreret eller udpeget naturrelaterede, kulturhistoriske eller miljømæssige interesser indenfor planområdet