Lokalplanområdet

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Havnebassinet, mod vest af Brostræde, mod syd af Havnevej og mod øst af Østre Havnevej.

Området gennemskæres i øst-vestgående retning af Parallelvej, der løber parallelt med kajgaden / havnepromenaden.

Området er i dag benyttet til erhvervsformål i form af shippingvirksomhed og lignende havnerelaterede erhverv. Eksisterende bygninger på arealet består hovedsageligt af industrielt udførte halbygninger, samt enkelte murede bygninger. Ingen af de eksisterende bygninger prioriteres bevaret i den fremtidige byomdannelse.

Vejadgang til områdets fremtidige bebyggelse skal ske fra Parallelvej og fra de med lokalplanen nye udlagte stræder i lokalplanområdet.

Størstedelen af arealet er kommunalt ejet, mens en enkelt matrikel er privatejet. Lokalplanområdet udgør i alt ca. 42 ha.

Terrænet er fladt, etableret ved opfyldning i fjorden. På baggrund heraf og som følge af den mangeårige anvendelse til erhvervsprægede byformål samt som påvist gennem en række kortlægninger forekommer der jordforurening og andre forhold af miljømæssig betydning inden for hele lokalplanområdet.

Luftfoto af havneområdet med indtegnet lokalplanafgrænsning

Lokalplanområdet set fra havnebassinet

Afgrænsning af lokalplanområde

Erhvervsbyggeri inden for lokalplanområdet, der nedtages ved realisering af lokalplanen

Kig fra udbygget delområde C1 til lokalplanområde i nærværende lokalplan

Foto fra Østerstræde mod lokalplanområdet, hvor eksisterende erhvervsbebyggelse blokerer udsyn til fjorden