Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold i planen, der strider mod statslig planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er omfattet af - og i overensstemmelse med - rammerne for delområde 1.H03 i Kommuneplan 2013-25. Arealet er i kommuneplanrammen udlagt til centerformål, boliger, liberale erhverv, institutioner og havneformål, dog ikke færgedrift og fiskerihavn, samt detailhandel udover enkelte butikker - kiosk, udvalgsvarer - til områdets forsyning. Området er beliggende i byzone og forbliver i byzone. Bebyggelsesprocenten må maksimalt udgøre 115 for området under ét. Rammerne foreskriver en maksimal etagehøjde på 6 etager, dog op til 12 etager for byggeri placeret for enden af havnepromenaden på kajgaden.
Der skal sikres offentlig promenade rundt langs havnebassinerne med mulighed for at komme i niveau med vandspejlet. Der skal reserveres arealer til nye kanaler øst for Brostræde og vest for Østre Havnevej. Der skal sikres indplacering af caféer, restauranter, mindre kiosker og. lign. ved kanaler mod havnepromenaden, med krav om aktive åbne stueplanfacader. Øst for havnebassinet foran biografen skal sikres areal til et offentligt havnetorv. Ny bebyggelse skal i videst muligt omfang placeres i overensstemmelse med og i respekt for, de eksisterende udpegede sigtelinjer. Offentlige opholdsarealer skal indrettes, så de appellerer til fysisk aktivitet. Detailhandel jf. rammerne for detailhandelsramme 1.DH03, der foreskriver en maksimal samlet ramme på 600 m2 til butiksformål, herunder en maksimal butiksstørrelse på 200 m2.

 

Eksisterende lokalplaner

Arealet er omfattet af eksisterende Lokalplan 1.34, samt af rammelokalplan 1.22 for det samlede havneområde. Nærværende lokalplan viderefører i vid udstrækning eksisterende lokalplanbestemmelser, og fastholder det overordnede hovedgreb for fremadrettet bebyggelse i området. Lokalplanen indebærer en udvidelse af anvendelsesbestemmelserne således at bl.a. opførelse af konkret projekt for plejeboliger muliggøres. Endvidere foretages justeringer af karréernes bredder, byggefelter m.v., mens de fastlagte maksimale bebyggelseshøjder m.v. fastholdes.
Lokalplan 1.34 og 1.22 aflyses for den del af disse planer, der er beliggende inden for nærværende lokalplanområde.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at indeholde bestemmelser der i væsentlig grad berører nabokommuner.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen.
Lokalplanområdets landskabelige værdi ligger først og fremmest i områdets placering ud til fjorden. Området indgår som et delområde i den vedtagne lokalplan 1.22, hvori hovedstrukturen for havneomdannelsen er fastlagt, herunder også etagehøjder og etagearealrammer for fremtidig bebyggelse. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.22 er udført visualiseringer af fremtidig bebyggelse i henhold til planens retningslinjer. Det første delområde i havnen er realiseret og udbygning af næste etape skal følge retningslinjerne herfor. Herved sikres sammenhæng i skala og arkitektonisk hovedgreb for bebyggelsen, der danner ryg for havnebassinets rum. Samtidig skal bebyggelsen skabe sammenhæng med den eksisterende by, og bebyggelsen der kanter Havnevej. Sammenhængen med den eksisterende by skabes visuelt ved at optage linjer fra den eksisterende bys gadeforløb – og skabe visuelle sigtelinjer med frie kig til vandet, eksempelvis ved Brostræde og Østre Havnevej. Skalamæssigt sker tilpasningen ved at foreskrive maksimal bygningshøjde mod Havnevej på 3-4 etager – mens der mod fjordens store flade punktvis kan opføres bebyggelse i op til 5 etager.

Den med lokalplanen muliggjorte bebyggelse vil være synlig fra fjorden, og fra Tuse Næs. Bebyggelse kan opføres i op til 5 etager mod fjorden og 3 etager mod Havnevej, svarende til en etage lavere, end den allerede realiserede byudvikling i havneområdet - og videreført fra eksisterende lokalplan 1.34 for området. Der er er udarbejdet visualiseringer af den i medfør af nærværende lokalplan muliggjorte bebyggelse.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Den i medfør af lokalplanen muliggjorte etablering af butikker er begrænset, og udgør maksimalt 600 m2 etageareal, og maksimal butiksstørrelse på 200 m2. Det vurderes, at dette meget beskedne butiksareal ikke indebærer væsentlig påvirkning af bymiljøet, herunder eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Diverse udpegninger

Der er ikke registreret fredninger, beskyttelseslinjer eller andre former for udpegninger inden for lokalplanområdet, udover to bevaringsværdige bygninger, henholdsvis en lagerhalbygning med lav bevaringsværdi og et mindre muret hus i halvandet plan med middel bevaringsværdi. Ingen af de pågældende bygninger bevares ved realisering af det med lokalplanen muliggjorte byggeri.

Trafikforhold

En udbygning af lokalplanområdet vil generere mere trafik til området, men vil samtidig betyde, at den eksisterende erhvervstrafik fra havneerhvervsaktivitet ophører. Det eksisterende vejnet er af en størrelse, så den forøgede trafikmængde ikke vurderes at medføre trafikale problemer. Der er allerede ved eksisterende forhold etableret signalregulerede kryds ved de to indfaldspunkter til det nye byområde, hvor Havnevej møder Brostræde og Østre Havnevej.
Erfaringen fra udbygning af havneomdannelsens første etape viser, at der ikke er tilstrækkelig med parkeringsforsyning. Kravene til antallet af parkeringspladser sættes derfor i nærværende plan op fra 1 p-plads pr. bolig til 11/2 p-plads pr. bolig. Det tilsvarende krav til parkering ved erhvervsbebyggelse forøges fra 12 p-pladser pr. 1.000 m2 erhverv til 15 p-pladser pr. 1.000 m2 erhverv.
Ved plejeboliger fastsættes et p-krav på 0,8 p-pladser pr. bolig.
Der er offentlig transport til busstoppesteder langs Havnevej.

Offentlig service

Området hører under Sofielundsskolens skoledistrikt, og afd. Østre ligger kun ca. 350 m fra området. Afstanden til bymidtens butikker og servicetilbud, herunder bibliotek, børneinstitutioner m.v. ligger på under 500 - 1.000 m.
Holbæk Kommune har frit skolevalg og pasningsgaranti. Flere serviceoplysninger kan findes på kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk