Lokalplanens gennemførelse

Hovedparten af de eksisterende erhvervsarealer inden for lokalplanområdet, og de nærmeste omkringliggende uden for området er beliggende på kommunalt ejet jord. Lejeaftalerne udløber for den tilbageværende erhvervshavnevirksomhed inden for ca. 1 ½ år, mens der for et enkelt øvrigt erhvervslejemål resterer 15 år af lejeaftalen. Dette erhvervslejemål er overgået til anden anvendelse i form af serviceorienteret centerformål, og bidrager således ikke til erhvervsstøj i området.
I forbindelse med udviklingen af området, byggemodning og realisering af nybyggeri vil der i hvert enkelt tilfælde blive taget stilling til de eksisterende forhold, herunder den resterende løbetid for lejeaftaler og de eksisterende erhvervsdrivendes muligheder for at opretholde erhvervsmæssig anvendelse.

Kommunen har solgt et delareal inden for området til en privat fond, der ønsker at opføre friplejeboliger inden for lokalplanområdet. Det pågældende areal er fortsat udlejet til erhvervsformål i 1 ½ år, og det påhviler i denne forbindelse den nye køber, at forestå aftaler for afvikling heraf.

Byggemodning af arealet forventes indledningsvis at ske i etaper, relateret til de konkrete projekter som ønskes gennemført. Først ved indgåelse af salgsaftaler relateret til en større del af området gennemføres byggemodningen i et samlet anlægsprojekt. Henset til de store omkostninger, som bortskaffelse af forurenet jord medfører, kan det vise sig økonomisk urealistisk inden for en overskuelig tidshorisont, at etablere de i planforslaget beskrevne kanaler. Arealudlæggene forbeholdes til fremtidige kanaler, men kan inden realisering synes økonomisk mulig, anlægges som grønne arealer, ramblaer med petanquebaner o. lign. eller spejlbassiner.