Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.

Jordforureningsloven
Arealet er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. Ved ændret anvendelse af arealerne, nybyggeri og anlæg skal der søges tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Holbæk Kommune er myndighed.

Fredede fortidsminder
Ændret arealanvendelse, nybyggeri og anlægsarbejde indenfor en afstand af 100 m fra fredet fortidsminde i Østerstræde forudsætter dispensation fra Miljøcentret. Det konkrete fortidsminde er beliggende således, at 100m grænsen ligger umiddelbart uden for lokalplangrænsen.

Søterritoriet
Opfyldning og anlæg på Søterritoriet kræver tilladelse fra staten. Planen er baseret på, at der ikke agtes udført betydende ændringer af forholdene inden for den hidtidige trafikhavns bassin ud over mindre bro- og kajanlæg, foruden de i planen beskrevne kanaler. Anvendelsesmæssigt vil afviklingen af den sidste del af erhvervsaktiviteterne i havnen betyde, at det ISPS-afskærmede havneområde åbnes op og kan indtages af byens borgere, hvorved en sammenhængende havnefront og promenade kan skabes.